Wszystkie wpisy, których autorem jest Małgorzata Kohnke

INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że  w dniach od 14 czerwca do 25 czerwca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja uczestników do Klubu „Senior+ w Redzie”.

Klub Senior+ w Redzie przeznaczony jest dla seniorów mieszkających w Redzie, w wieku 60+ oraz nieaktywnych zawodowo.

W ramach działalności Klubu zapewniamy:

– bezpłatne zajęcia od poniedziałku do piątku w dwóch grupach;

– ciepły posiłek;

– zajęcia integracyjne, warsztatowe, szkolenia, profilaktykę, terapię zajęciową oraz wiele innych.

 

Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach:

– I etap, należy złożyć deklarację i oświadczenie RODO dostępne na stronie internetowej http://mopsreda.pl/klub-seniora/ lub w siedzibie Klubu;

– II etap, rozmowa telefoniczna z kierownikiem Klubu senior+ w Redzie.

Pozostałe wymagane regulaminem oświadczenia należy złożyć po zakwalifikowaniu się do Klubu Senior+.

W przypadku większej liczby osób chętnych stworzona zostanie lista rezerwowa.

Klub Senior+ w Redzie znajduje się przy ul. Łąkowej 59 (teren  MOSiR), czynny w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkie zapytania związane z rekrutacją proszę kierować pod nr telefonu 533 39 77 80.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZANIOWEGO Z DOPŁATĄ DO CZYNSZU

Z dniem 5 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. ( Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa).

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w tut. Ośrodku przy ul. Derdowskiego 25 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu”. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, (informacja o dokumentach kliknij: DODATKI MIESZKANIOWE) dołącza się:

  1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
  2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3; (tj. ubiegający się
    o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu).
  3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej decyzji wcześniejszej okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się do miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie przy. ul. Derdowskiego 25 lub pod nr telefonu 58 678 58 65 wew. 4.