Wszystkie wpisy, których autorem jest Małgorzata Kohnke

PSYCHOLOG Z JĘZYKIEM UKRAIŃSKIM

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie podejmie współpracę z PSYCHOLOGIEM z językiem ukraińskim w celu udzielania wsparcia psychologicznego obywatelom Ukrainy.

Szczegółowe informacje udzielane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, lub pod nr tel. 58 678 58 65.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Gmina Miasto Reda otrzymała środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Miasto Reda będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie. W 2022 roku przewidziano wsparcie asystenta osobistego osób niepełnosprawnych dla 3 osób.

Źródłem finansowania Programu edycja 2022 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Dofinansowanie zadania: 95 893,00 zł.

Cel programu i jego adresaci:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Rodzaj zadań

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Wymiar usługi asystenta

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem. Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Ważne terminy

Program będzie realizowany w 2022 r.

Nabór

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 od pon. – pt. w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 58 678 58 65.

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

nabór uczestników do Klubu Senior+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior+.

Uczestnikiem może zostać każdy mieszkaniec Gminy Miasto Reda, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.

Klub oferuje różnorodne formy aktywności i integracji. W ramach działalności klubu zapewniony jest jeden ciepły posiłek dla uczestnika. Uczestnictwo w klubie jest dobrowolne i  nieodpłatne.

Zapraszamy!

Deklarację uczestnictwa można pobrać w Klubie Senior+ oraz tutaj.

Deklaracje można składać w dniach: od  01.06 2022r. do 20.06.2022r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 533 397 780.