STYPENDIA SZKOLNE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Redy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz U. 1991 Nr 95 poz 425 z późn am.)
(do pobrania wersja pełna PDF)

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.

Pomoc materialna przyznawana jest na wniosek :

1) rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
3) kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych oraz
ośrodka dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo.
4) z urzędu.

Pomoc materialną mogą otrzymać:

1) uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin w których występuje:
• bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
• alkoholizm lub narkomania,
• rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej pobiera się i składa w

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie,

pokój nr 7

Poniedziałek i środa od godz. 11.30 do godz. 15.30

wtorek, czwartek i piątek od godz. 8.00 do godz. 12.00

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka (do pobrania) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Reda www.reda.pl. Do wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dołączyć odpowiednie dokumenty (zaświadczenia lub oświadczenia) o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uzasadniające przyznanie świadczenia.

Przyjmowanie wniosków:

Wnioski składa się w terminie od 15 sierpnia do 15 września a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb, społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca ucznia do ubiegania się o stypendium szkolne ustalana jest na podstawie art 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 trama 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. 2013. 182).

Aktualnie kryterium wynosi 456 zł na osobę w rodzinie.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej – jest nadzwyczajną pomocą doraźną, związaną z zaistniałym zdarzeniem losowym (np. powódź, pożar, śmierć rodzica itp.).

O zasiek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny maże być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w forcie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST