ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny i dodatki

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się. Przysługuje on rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł lub 623 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Od 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 • 18 roku życia,
 • 21 roku życia, pod warunkiem, że kontynuuje naukę w szkole,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – w kwocie 1000 zł jednorazowo,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 60 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł jednorazowo w każdym roku szkolnym,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w kwocie 90 zł miesięcznie – dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w kwocie 50 zł miesięcznie – dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone albo
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Wymagane dokumenty

 • kserokopia dowodu osobistego rodziców dziecka
 • oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2011 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2011 roku;
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2011 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2011 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokość i wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2011 rok lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2011 rok.