Prawo do świadczeń pomocy społecznej

 • osobie samotnie gospodarującej której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł
 • rodzinie której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu ubóstwa oraz co najmniej jednego z wyżej wymienionych powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP,
 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na osiedlanie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP,
 • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • pomocy pieniężnej,
 • pomocy niepieniężnej

Pomoc pieniężna: Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej.

W zależności od sytuacji osoby te mogą ubiegać się o:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Pomoc niepieniężna obejmuje:

 • pracę socjalną,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST