Deklaracja dostępności cyfrowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie o dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mopsreda.pl

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

ul. Derdowskiego 25

84-240 Reda

tel: 58 678 58 65

fax:  58 678 74 87

e-mail: mops@mopsreda.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014.12.16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.02.15

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • niektóre dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty w formacie pdf nie są zgodne z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2021.02.15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Dudzińska

e-mail:  mops@mopsreda.pl

tel: 58 678 58 65 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do MOPS w Redzie pocztą lub droga elektroniczną.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba MOPS w Redzie mieści się przy ul. Derdowskiego 25 

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  znajdujący się przy ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda:

–  wejście do budynków znajduje się na parterze oraz jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku,

– obok budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych, na którym wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

–  w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach nie ma tłumacza języka migowego , ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda