Zasady przyznawania świadczeń pomocy społecznej

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny wszczyna na wniosek osoby zainteresowanej lub jej ustawowego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej ustawowego przedstawiciela. Wniosek o udzielenie pomocy może złożyć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Podstawą udzielenia pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia, w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej.

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.


ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST