ŚWIADCZENIA RODZINNE

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Kto może otrzymać zapomogę?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. W przypadku złożenia wniosku w terminie do 31.10.2013 r. należy wykazać dochody za rok 2011 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty

 • kserokopia dowodów osobistych rodziców dziecka;
 • oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku,  gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2011 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2011 roku;
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2011 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2011 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2011 rok lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2011 rok.

Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.