FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z z 2012r. poz.1228, z późn. m.) http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/prawo/

Fundusz alimentacyjny

I. Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na tak zwane okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

II. Komu przysługuje

UPRAWNIENI DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą być to również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • do ukończenia przez dziecko 18 lat,
  • do ukończenia przez dziecko 25 lat po warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza prowadzący egzekucję komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia postępowania lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje także na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku oraz w przypadku, gdy współmałżonek nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny i jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu, czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725 zł.

Ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2012r. do 30 września 2013r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w roku 2011. Na dochód ten składają się następujące składniki:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenie z Urzędu
    Skarbowego o uzyskanym dochodzie ;
  • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci). W odróżnieniu od ustalania dochodu dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny nie wlicza się kwot świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymanych w 2011r.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł na dziecko.

Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
2. przebywa w rodzinie zastępczej;
3. zawarła związek małżeński.

Wstrzymuje się wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

1. w przypadku odmowy udzielenia w wyznaczonym terminie informacji mających wpływ na prawo do świadczeń;
2. w przypadku odmowy udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzielili informacji nieprawdziwych,
3. w przypadku niepodejmowania świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

W przypadku udzielenia żądanych informacji wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie wznowiona od miesiąca, w którym one wpłynęły, do końca okresu świadczeniowego.

III. Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenia o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
b) oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres świadczeniowy,
c) oświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
2) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.
3) zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach za 2011r.
4) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
a) brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
b) brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
5) Kserokopia wyroku sądu lub ugody sądu o alimentach – uprawomocniony.
6) dowód osobisty
7) akty urodzenia dziecka/dzieci
8) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
9) zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej w przypadku,
gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym
10) odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony
11) upoważnienie osoby pełnoletniej udzielone rodzicowi o złożenie wniosku w jej imieniu

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

IV.Gdzie złożyć wniosek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Derdowskiego 25 84-240 Reda

Pokój nr 1

Poniedziałek-czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:15

Telefon 58 678-74-87 wew. 3