Świadczenie „Dobry start”

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o   świadczenie „Dobry start”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną 

– przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 

– przez bankowość elektroniczną,

 od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (papierową)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019r.

Wnioski do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Wniosek – Dobry Start

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, niezależnie od posiadanego dochodu, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia. 

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż  do 30 września. 

W przypadku wniosków złożonych w terminie od września do końca listopada rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo złożonego wniosku wraz z dokumentami.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie

Derdowskiego 25   pok. Nr 1 

telefon  58 678 74 87  lub 58 678 58 65  wew. 40 lub 43

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba