ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest p. Emilia Kubiaczyk – specjalista pracy socjalnej

AKTY PRAWNE:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda