ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 •  niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
 • osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje jeżeli:

 • osoba niepełnosprawna została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba ,że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • osoba niepełnosprawna jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

 1. w przypadku osób niepełnosprawnych:
  •  wniosek;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. w przypadku osób, które ukończyły 75 rok życia:
  •  wniosek;

Wniosek – https://www.gov.pl/web/rodzina/-zasilek-pielegnacyjny

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda