ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 2013 r. poz.984 z późn. zm.) zwracamy się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej zamówienia publicznego na dostawę.

Przedmiot zamówienia

dostawa  paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej     w Redzie, w ilości 128 sztuk.

Czytaj całość:

Oferta i Zapytanie

Ulega zmianie wysokość zasiłku i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Redzie

Dział Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
Informuje

od 01 do 31 października 2016r.
wnioski będą przyjmowane:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 7.30 do 15.30

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek od 7.30 do 17.00

Piątek od 7.30 do 15.15

telefon  58 678 74 87  lub  58 678 58 65  wew. 40  lub  43

Od 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2016 r. ulega zmianie wysokość niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek wynosi 273,00 zł, nie więcej jednak niż 546,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 90,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w kwocie 113,00 zł miesięcznie – dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w kwocie 69,00 zł miesięcznie – dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł

 

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie 

 

dot. terminu składania wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego

na  nowy  okres  zasiłkowy  2016/2017

 

Okres zasiłkowy  2016/2017  rozpoczyna się od 1 listopada 2016r. i trwa do 31 października 2017r.

wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą   od 1 września 2016r.

 

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków  rodzinnych na okres zasiłkowy

od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017r.

 

 • Kwota uzyskana w 2015r. z rozliczenia ulgi na dzieci (PIT UZ za 2014r.)
 • Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach,
 • Zaświadczenie od komornika za rok 2015 o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci powyżej 16-go roku życia – dojazdy – rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 .
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 2015.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub  ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny  oraz wyrok lub ugodę sądową za rok 2015.
 • W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę utraty dochodu , świadectwo pracy , PIT -11 za dany rok.
 • W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

 

W przypadku gdy wniosek będzie również dotyczył dodatku do zasiłku rodzinnego:

z tytułu urodzenia dziecka

 • Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu ( według obowiązującego wzoru).

– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym:

 • Zaświadczenie od pracodawcy na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy i na które dziecko.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o  okresie zatrudnienia.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy  bezpośrednio przed  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 • Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego lub aktualny dokument ZUS RMUA od pracodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dodatek 

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • Kopię aktu zgonu drugiego z  rodziców.
 • Zupełny akt urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 • Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

 

Wnioski należy składać w: 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie

Derdowskiego 25 pok. Nr 1  i  Nr 2

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

telefon  58 678 74 87  lub  58 678 58 65  wew. 40  lub  43

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres zasiłkowy 2016/2017

 

Okres zasiłkowy 2016/2016 rozpoczyna się od 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku.

Wnioski o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od 1 sierpnia 2016r. Wniosek o świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):

 

 • prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • uprawomocniony wyrok o rozwodzie bądź separacji;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2015r.;
 • zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 • kwota uzyskana w 2015r. z rozliczenia ulgi na dzieci (PIT UZ za 2014r.)

 

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015 roku,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym;
 • odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc podjęcia zatrudnienia);
 • odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);
 • upoważnienie osoby pełnoletniej udzielone rodzicowi o złożenie wniosku w jej imieniu;
 • inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej;

 

 

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Derdowskiego 25  pok. Nr 1 i 2

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30

piątek w godz. od 7.30 do 15.15

telefon:  58 678 74 87

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Małgorzata Klebba