Remont Banku Millenium w Redzie

Reda  16 października 2017 r.

Szanowni Państwo

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że w związku z remontem budynku – oddział Banku Millenium w Redzie, Aleja Jana Pawła II nr 4 będzie zamknięty (bankomat również w dniach  od 16.10 2017 r. do 27.10.2017 r.

W celu zapewnienia Państwu możliwości realizacji transakcji np. za pomocą karty przedpłaconej istnieje możliwość bez dodatkowych opłat, ani prowizji korzystać w terminie od 16.10.2017 do 27.10.2017 we wszystkich placówkach Poczty Polskiej lub wszystkich bankomatach innych banków.

Od 30.10.2017 r. wszystkie operacje wykonane w placówkach Poczty Polskiej lub bankomatach innych banków wiążą się z pobraniem opłaty.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Redzie

Małgorzata Klebba

 

INFORMACJA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że dnia 29 września 2017 r. o godz. 12.00 w Auli Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie ul. Łąkowa 36/38 odbędzie się Konferencja Profilaktyczna „PROBLEMY są wśród NAS”.

Organizatorem konferencji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Redzie.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Z poważaniem
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Małgorzata Klebba

Wniosek 500+ 2017/2018

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wniosek na zasiłek rodzinny 2017/2018

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

dotycząca świadczenia wychowawczego

na okres zasiłkowy 2017/2018


Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczął się 1 kwietnia  2016 r. i trwa do 30 września 2017r.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018r.  będzie można składać od 1 sierpnia 2017r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25  lub drogą elektroniczną.

Kolejny okres zasiłkowy w programie „Rodzina 500+” trwać będzie od 1 października  2017r. do 30 września 2018r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą od 1 sierpnia 2017r.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

 

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

 

dot. składania wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na  nowy  okres  zasiłkowy  2017/2018

Okres zasiłkowy  2017/2018  rozpoczyna się od 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października 2018r.  

Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków  rodzinnych na okres zasiłkowy  

 1. Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach,
 2. Zaświadczenie od komornika za rok 2016 o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci powyżej 16-go roku życia – dojazdy – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 .
 4. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 2016.
 5. Przekazy lub przelewy  pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub  ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny  oraz wyrok lub ugodę sądową za rok 2015.
 6. W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę utraty dochodu , świadectwo pracy , PIT -11 za dany rok.
 7. W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód jest  uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
 8. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

W przypadku gdy wniosek będzie również dotyczył dodatku do zasiłku rodzinnego:

z tytułu urodzenia dziecka

 1. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną  potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu ( według obowiązującego wzoru).

– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym:

 1. Zaświadczenie od pracodawcy na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy i na które dziecko.
 2. Zaświadczenie od pracodawcy o  okresie zatrudnienia.
 3. Zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy  bezpośrednio przed  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 4. Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego lub aktualny dokument ZUS RMUA od pracodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dodatek

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 1. Kopię aktu zgonu drugiego z  rodziców.
 2. Zupełny akt urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 3. Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.    

Inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie

Derdowskiego 25   pok.  Nr 1  i  Nr 2

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

od 01 do 30 września 2017r. wnioski są przyjmowane :

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek             od 7.30 do 15.30

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek                od 7.30 do 17.00

Piątek                    od 7.30 do 15.15

telefon  58 678 74 87  lub  58 678 58 65  wew. 40  lub  43

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba