DODATEK ENERGETYCZNY

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Od 1 stycznia 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą składać wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy-Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.984), wprowadziła nowa definicje – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z zapisem dodanym w prawie energetycznym w art. 3, pkt. 13 c odbiorca wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 roku wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,80 zł/ miesiąc
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96/miesiąc

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

• złożyć wniosek
• mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
• być strona umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej
• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 

Sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn.zm.)
2. ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)
3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 224)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu wydającego decyzje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 w pok. nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda