ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z póżn. zm.), która określa, że rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, będą mogły otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.

Asystent ułatwi rodzicom wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.

ASYSTENT RODZINY przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

PRACA Z RODZINĄ jest prowadzona w szczególności w formie:

  1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
  2. terapii i mediacji;
  3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
  4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
  5. organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Do głównych zadań asystenta rodzinnego należy:

  • Ścisła współpraca z pracownikiem socjalnym.
  • Osobisty kontakt z prowadzonymi osobami/rodzinami, w szczególności przez spotkania, które odbywają się w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z daną osobą/ rodziną.
  • Diagnozowanie sytuacji rodziny/ osoby w oparciu o rzetelne badanie potrzeb i możliwości.
  • Opracowanie planu pomocy i modyfikowanie tego planu w trakcie pracy z osobą/rodziną i z jej udziałem.
  • Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w szczególności w zakresie:

a) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc dzieciom w nauce itd.),

b) promowanie zdrowego stylu życia ( edukacje w zakresie higieny osobistej, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),

c) gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami, dbałość o bieżące opłaty itp.),

d) podziału obowiązków domowych na poszczególnych członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, drobne remonty itp.).

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST