POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY – DRUKI DO POBRANIA

Od 18 marca obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie przy ul. Derdowskiego 25, od dnia 18.03.2022 roku.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.
W razie niewypełnienia wszystkich danych – konieczne będzie ich uzupełnienie.
Wnioski niespełniające wymogów będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Dane, które trzeba wpisać we wniosku:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) adres pobytu;
9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
10) numer PESEL

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

——————————————————

З 18 березня громадяни України, які внесені до реєстру PESEL, можуть подавати заяви на отримання одноразової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та оплату житла. .

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 пункт 1 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та внесена до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги. у розмірі 300 злотих на особу, призначених на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Заяву на отримання одноразової грошової допомоги можна подати в комунальному центрі соціальної допомоги у м. Реда за адресою: вул. Derdowskiego 25, від 18.03.2022.

Заява має бути подана особисто та підписана від руки.

ЗАПОВІННЯ ПОЛЬСЬКОЮ – ВЕЛИКІ БУКВИ ЛАТИНСЬКИМ АЛФАВАТОМ.
У разі незаповнення всіх даних – необхідно буде їх заповнити.
Заявки, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.

Дані, які необхідно внести до заяви:
1) ім’я (-а) та прізвище;
2) дата народження;
3) громадянство;
4) стать;
5) вид документа, що є підставою для перетину кордону;
6) серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону;
7) відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
8) адреса проживання;
9) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти;
10) номер PESEL

Правова основа:

Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego UA

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego UA doc

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy PL UKR

Transliteracja

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda