DODATKI MIESZKANIOWE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz U. 2019 poz. 2133)

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzony przez zarządcę domu.
 2. Wypełniona deklaracja o wysokości dochodów.
 3.  Oświadczenie dot. sposobu odbierania ryczałtu na zakup opału.
 4. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał + ksero), tj. akt notarialny, umowa najmu, umowa użyczenia, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu, itp.
 5. wydruk czynszu/wydatki z miesiąca w którym składany jest wniosek (centralne ogrzewanie – opłata zmienna podana średnia miesięczna w przeliczeniu na 1 rok).
 6. osoby najmujące lokal – potwierdzenie zapłaty najmu w miesiącu w którym składany jest wniosek.
 7. osoby najmujące lokal gdzie zarządcą jest osoba prywatna (tj. tam gdzie nie ma wspólnoty, lub spółdzielni) – informacja zarządcy budynku dotycząca struktury lokalu i wydatków oraz oświadczenie zarządcy budynku o wyposażeniu lokalu.
 8. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową:
  • emeryci lub renciści – aktualna decyzja ZUS lub odcinki emerytury lub renty za 3 miesiące.
  • osoby pracujące – zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy na drukach otrzymanych z MOPS lub pobranych ze strony internetowej.
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – dokument potwierdzający osiągane przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o odprowadzonej składce zdrowotnej i na ubezpieczenie społeczne, informacja o formie opodatkowania.
  • osoby prowadzące gospodarstwo rolne – zaświadczenie o powierzchni gruntów z wyliczeniem dochodów z hektara przeliczeniowego.
  • osoby bezrobotne z prawem do zasiłku – zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż.
  • osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego z wyszczególnioną opłaconą składką zdrowotną oraz własnoręczne oświadczenie z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, osiągnęła dochód z prac dorywczych bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
  • osoby bezrobotne nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy – własnoręczne oświadczenie z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, osiągnęła dochód z prac dorywczych bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
  • wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub potwierdzenie otrzymywania alimentów.
  • studenci – zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta oraz o pobieraniu / nie pobieraniu stypendium.
  • uczniowie pobierający wynagrodzenie z tytułu praktyk – zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy na drukach otrzymanych z MOPS lub pobranych ze strony internetowej.
 9. jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku ostatnią fakturę za energię elektryczną lub potwierdzenie doładowania licznika;
 10. jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydane po 23.11.2004 r.; do orzeczeń wydanych przed tą datą a nadal obowiązujących należy dołączyć zaświadczenie lekarskie z przedmiotowym zapisem;
 11. W przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest złożenie zaświadczenia lub oświadczenia właściciela, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz stan wyposażenia technicznego budynku. Do wniosku należy dołączyć również rachunki dotyczące wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

Do dochodu nie wlicza się:

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Pozostałe informacje:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

– osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;

– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, osobom  mieszkającym w lokalach mieszkaniowych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny;

– osobom spełniającym kryterium dochodowe;

– osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniającym kryterium metrażowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.

KRYTERIUM METRAŻOWE

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli zgodnie z ustawą powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.

Dla 1 osoby – 35 m2 + 30% = 45,5 m2
Dla 2 osób – 40 m2 + 30% = 52,0 m2
Dla 3 osób – 45 m2 + 30% = 58,5 m2
Dla 4 osób – 55 m2 + 30% = 71,5 m2
Dla 5 osób – 65 m2 + 30% = 84,5 m2
Dla 6 osób – 70 m2 + 30% = 91,0 m2

W razie zamieszkiwania większej liczby osób, dla każdej kolejnej zwiększa się powierzchnię o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 3 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie powyższych zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o wstrzymaniu, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawidłowych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, to osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, pokój nr 14,
lub tutaj w formacie PDF:

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST