Badania ilości osób bezdomnych w Redzie

W dniu 21 stycznia 2015r. w godzinach wieczornych i nocnych pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie wraz z pracownikami Policji przeprowadzili badania ilości osób bezdomnych zarówno w miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie Redy. Badanie zlecone jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych w poszczególnych województwach.

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w trakcie badania należało uwzględnić definicje osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.poz. 182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 8 przywołanej ustawy za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Przy okazji, z uwagi na okres zimowy, który stanowi zagrożenie szczególnie dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych żyjących samotnie zwracam się z prośbą do mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych związanych zagrożeniami życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta.

Informacje należy kierować bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, tel. 58 678-58-65.

Mam nadzieję, że działania profilaktyczne jak i interwencje przyczyniają się do zminimalizowania zagrożenia dla osób wymagających pomocy.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Klebba

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST