ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z pózn. zm.).

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załącznik: Uchwała Nr V/63/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest p. Małgorzata Klebba Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego określa Zarządzenie Nr 1/MOPS/2013 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Redy

Załącznik: Zarządzenie Nr 1/MOPS/2013 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Redy

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r. Nr 180, poz.1493 z pózn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta;
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
 4. Uchwała Nr V/63/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 5. Uchwała Nr V/62/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Reda w latach 2011-2015.

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST