Pomoc Żywnościowa

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku

z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25

w dniu 29.10.2018r. w godzinach 9:00 do 15:00

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w Redzie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj dalej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że w okresie

od 1 lipca 2018r. do 25 września 2018r. 2473 rodzin złożyło wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”.

Do dnia 25 września 2018r. wypłacono świadczenie „Dobry Start” na kwotę 1.025.100,00 zł dla 3417 dzieci.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” składać można w terminie do 30 listopada 2018r.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

dot. terminu składania wniosków

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia  „Dobry start” przyjmowane są:

–  od 1 sierpnia 2018r. drogą elektroniczną  oraz w formie papierowej                                       

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

Okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczyna się:

– świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny – od 1 października 2018 roku   i trwa do 30 września 2019 roku

– zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy – od 1listopada 2018 roku i trwa do 31 października 2019 roku  

Wnioski przyjmowane są:

od 1 sierpnia 2018r. drogą elektroniczną oraz w formie papierowej                           

           

w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

  1. Derdowskiego 25   pok. Nr 1

od poniedziałku do czwartku  w godz. od godz. 7.30 do godz. 15.30

piątek  w godz. od godz. 7.30 do godz.15.15

od 1 do 30 września 2018r. wnioski są przyjmowane:
w każdy czwartek   od godz. 7.30 do godz. 17.00

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

Dobry start 300 dla ucznia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną

– przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

– przez bankowość elektroniczną,

od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski do pobrania:  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, niezależnie od posiadanego dochodu, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia.

– przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w terminie od września do końca listopada rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo złożonego wniosku wraz z dokumentami.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  ul. Derdowskiego 25 pokój nr 1

od poniedziałku do  czwartku 7.30 – 15.30, w piątek 7.30 – 15.15

Dobry start

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

dot. terminu składania wniosków

–  „Dobry start”

 

Wnioski przyjmowane są:

–  od 1 lipca 2018r. wyłącznie drogą elektroniczną

–  od 1 sierpnia 2018r. drogą elektroniczną  oraz w formie papierowej                                       

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

Okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczyna się:

– świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny – od 1 października 2018 roku   i trwa do 30 września 2019 roku

– zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy – od 1listopada 2018 roku i trwa do 31 października 2019 roku  

Wnioski przyjmowane są:

od 1 lipca 2018r. wyłącznie drogą elektroniczną

od 1 sierpnia 2018r. drogą elektroniczną oraz w formie papierowej   w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Derdowskiego 25   pok. Nr 1

od poniedziałku do czwartku  w godz. od godz. 7.30 do godz. 15.30

piątek  w godz. od godz. 7.30 do godz.15.15

od 1 do 30 września 2018r. wnioski są przyjmowane

 w każdy czwartek   od godz. 7.30 do godz. 17.00

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

INFORMACJA

Stykasz się na co dzień z problemem alkoholowym członka rodziny?
Nie radzisz sobie z emocjami?
Wychowałaś się w rodzinie dotkniętej choroba alkoholową?
Czy twoje dzieci cierpią z powodu choroby alkoholowej członka rodziny?
Czy nie radzisz sobie z codziennością?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie organizujemy spotkania
grupy AL-ANON dla osób dotkniętych w rodzinie chorobą alkoholową.

Poniedziałki w godz. 16.00 – 17.30
(pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca)
W okresie wakacji spotkania nie będą się odbywać.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać niezbędną pomoc w pok. 4
lub telefonicznie pod nr telefonu
58 678 58 65

Dyżur pełni Koordynator ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Beata Nawracała

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Derdowskiego 25, 84-240 Redzie
Koordynator ds. przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii
Beata Nawracała
tel. 58 678 58 65