OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ) 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę o wartości poniżej 207.000 euro

 

na przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych

dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) – w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

 

sporządzona zgodnie z art. 5 i 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 

 

ZNAK : ZP/MOPS/1/2015/DZ

Zatwierdził

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Redzie

Małgorzata Klebba 

SIWZ 2016 MOPS REDA DOŻYWIANIE kor.1-2 – Czytaj całość →