Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

na okres zasiłkowy 2015/2016

 

Okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się od 1 października 2015 roku i trwa do 30 września 2016 roku.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że wnioski o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od 1 sierpnia 2015r. Wniosek o świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):

 1. prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, uprawomocniony wyrok o rozwodzie bądź separacji;
 3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 4. zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2014r.;
 5. zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA;
 6. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014r. lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za 2014r. (PIT-37 lub PIT-36 do wglądu)– wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 8. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r. (zaświadczenie od pracodawcy w wys. 9% lub PIT-37, PIT-36);
 9. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 roku,
 10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 11. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym;
 12. odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc podjęcia zatrudnienia);
 13. odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);
 14. upoważnienie osoby pełnoletniej udzielone rodzicowi o złożenie wniosku w jej imieniu;
 15. inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej;

 

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Derdowskiego 25  pok. Nr 1 i 2

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30

piątek w godz. od 7.30 do 15.15

telefon:58 678 74 87

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Małgorzata Klebba