Archiwum kategorii: AKTUALNOŚCI

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

 

wartość dofinansowania – 9.271,00zł

całkowita wartość zadania – 11.589,00 zł

 

Cel programu

Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, które ze względu na stan zdrowia czasowo lub na stałe mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 obejmuje swoim zakresem Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • lokalizator GPS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”, na podstawie zgłoszeń seniorów bezpośrednio do MOPS, ul. Derdowskiego 25 Reda, tel. 58 678 58 65.

Na podstawie rozeznanych potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonuje się zakupu „opasek bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora obsługi. Seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, MOPS, na wniosek seniora przydziela „opaskę bezpieczeństwa”.

Czas realizacji do 31 grudnia 2023r.

 

W programie uczestniczy 20 mieszkańców Gminy Miasto Reda.

 

Zadanie obsługują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie w dniach pon, śr- pt 8:00 do 11:00.

  • Aleksandra Nienart
  • Karolina Prusińska

MOPS, ul. Derdowskiego 25 84-240 Reda, tel. 58 678 58 65

Serdecznie zapraszamy do współpracy psychologa posługującego się językiem migowym

Pomoc wykwalifikowanego specjalisty, który zna język migowy znacząco ułatwi pokonywanie życiowych przeszkód oraz pozwali nauczyć się sposobów samodzielnego radzenia sobie z trudnościami przez osoby głuche czy niesłyszące.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy w Redzie przy ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek lub od środy do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod numerem 58 678-58-65.

 

Zapraszamy do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca pomaga rodzicom biologicznym, którzy mają trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jego wychowywaniu. Jej podstawowym zadaniem jest nauka rodzicielstwa, czyli kształtowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

Wsparcie, w zależności od potrzeb rodziny, może obejmować inne aspekty życia utrudniające jej normalne funkcjonowanie. Rodzina wspierająca pokazuje jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, z prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa domowego, racjonalnym zarządzaniem budżetem czy oszczędnym korzystaniem z mediów. Pomoc dotyczy także spraw związanych np. z nauką racjonalnego przygotowania posiłków oraz wprowadzania nawyków właściwego odżywiania, utrzymywania czystości w domu, jak i higieny osobistej. Wskazuje jak adekwatnie wypełniać role społeczne, np. matki/ojca, żony/męża, pracownika. Zwraca uwagę na problemy zdrowotne i edukacyjne dzieci. Pokazuje jak budować prawidłowe więzi pomiędzy członkami rodziny, jak komunikować się bez krzyku i przemocy. Modyfikuje rytm życia rodziny oraz wskazuje sposoby organizowania i spędzania czasu z dziećmi.

Cele:

Nadrzędnym celem relacji rodzina wspierająca – rodzina wspierana jest dostarczanie pozytywnych wzorców wychowania i opieki nad dziećmi, wsparcie emocjonalne oraz dostarczanie wiedzy i udzielanie porad rodzinie wspieranej.

Budżet:

Rodzina wspierająca nie pobiera za swoje działania na rzecz rodziny wspieranej wynagrodzenia, otrzymuje jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem wymiennej pomocy na podstawie zawartej umowy.

Podstawa Prawna Dz.U.2022.447 t.j.