INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że dnia 01 lipca 2015 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 875). Główna zasada jaka przyświecała zmianie w/wym ustawy to – „Przede wszystkim leczyć”. Nowelizacja wprowadza szereg zmian, m.in.  zakaz przywozu, wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Polski środków zastępczych i nowych substancji psychotropowych. Na nowo definiuje ona pojęcie środka zastępczego, co jest konsekwencją wprowadzenia definicji nowej substancji psychoaktywnej. W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii zostały skierowane do jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, asystentów rodziny, rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym, zwanymi „dopalaczami”. Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Bardzo popularne wśród młodych ludzi i niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w związku ze zmianą ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz realizacją m.in. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 informuje, że w siedzibie Ośrodka odbywają się spotkania ze specjalistami w zakresie:

– poradnictwa psychologicznego –  w zakresie pomocy psychospołecznej, edukacyjnej i  profilaktycznej,

– poradnictwa prawnego

Z usług specjalistów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Reda, którzy sami borykają się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub mają w rodzinach takie osoby.

Zgłoszenia w sprawie ustalenia terminu spotkań przyjmują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy socjalnej w zakresie profilaktyki uzależnień w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 osobiście lub pod nr telefonu 58 678 58 65.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Klebba

W związku z odnotowaniem w ostatnich dniach dużej ilości przypadków zatruć dopalaczami Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało listę numerów telefonów, dzięki którym bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990. Oferta Telefonu skierowana jest do osób z problemem narkomanii: osób nadużywających substancji psychoaktywnych, uzależnionych oraz ich bliskich. Do zakresu pomocy świadczonej przez pracowników infolinii należy udzielanie informacji na temat systemu leczenia i adresów konkretnych placówek, informowanie o przepisach prawnych związanych z narkomanią a przede wszystkim udzielanie porad i wsparcia psychologicznego. Telefon jest czynny codziennie w godzinach 16.00 – 21.00

www.dopalaczeinfo.pl  jest to internetowy portal dotyczący dopalaczy. Portal podzielony jest na cztery podstrony w których zawarte są informacje o dopalaczach: „Co to są dopalacze?”, „Mity i prawdy o dopalaczach”, „Szczegóły o dopalaczach”, a także podstrona „Uwaga!”, która zawiera informacje na temat szkodliwości dla zdrowia tych substancji. Portal adresowany jest zarówno do dorosłych jak i młodzieży.

www.nacomito.com.pl  jest portalem internetowym stworzonym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to”. Strona internetowa zawiera min. Materiały edukacyjne dla młodzież, przydatne linki, a także przekierowanie na fanpage nacomito na Facebook. Fanpage adresowany jest do młodzieży i moderowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

„O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii” [pdf. 2,2 MB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców − tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu.

 „Dopalacze. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów” [pdf. 12,5 MB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
W publikacji znajdują się informacje o nowych substancjach psychoaktywnych zwanych potocznie dopalaczami. Broszura odpowiada na pytania: co to są dopalacze? Jakie są ich rodzaje? Dlaczego są niebezpieczne? Skierowana jest zarówno do rodziców oraz nauczycieli.

„Zatrucie narkotykami − pierwsza pomoc” [pdf. 133 KB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
Plakat zawierający najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia narkotykami

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 1 lipca 2015 r.

http://www.gis.gov.pl/?go=news – STOP DOPALACZOM