INFORMACJA 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

dotycząca trybu rozpatrywania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej

W związku z wejściem w życie zapisów ustawy  z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568), zwanej dalej specustawą ws. koronawirusa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje o zmianach w zakresie biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa, w tym dotyczących postępowania przed organami administracji publicznej.

Z mocy specustawy ws. koronawirusa nastąpiło wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów w postępowaniu administracyjnym do czasu ustania epidemii w okresie COVID – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. 

Jednocześnie przypominamy, że w związku z epidemią KORONAWIRUSA:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie jest zamknięty i pracuje w trybie wewnętrznym
  • Wnioski można składać pisemnie: za pośrednictwem poczty, przez empatię oraz bankowość elektroniczną
  • W przypadku trudności ze złożeniem wniosku drogą elektroniczną prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia sposobu złożenia wniosków pod nr tel. 58 678 58 65, 58 678 74 87 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 (KORONAWIRUSA) – TERMINY ZAWIESZONE, SPRAWY NIEROZPOZNAWANE

Zgodnie z zapisami art. 15 zzr i art. 15 zzs ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (KORONAWIRUSA) bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz bieg terminów sądowych i procesowych m.in. w  postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Na mocy specustawy złożone przez strony lub uczestników postępowania pisma, skargi, wnioski itd. pozostają nierozpoznane do czasu upływu stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – zarówno strona postępowania jak i Organ mogą pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

W przepisach specustawy przewidziano, że czynności dokonane w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów są skuteczne.

Przykładami takich terminów są terminy ustalone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256):

– obowiązujące stronę postępowania: 14-dniowy termin na wniesienie odwołania, 7-dniowy termin na wniesienie zażalenia,

– obowiązujące organy administracji publicznej: terminy załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.