Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres zasiłkowy 2016/2017

 

Okres zasiłkowy 2016/2016 rozpoczyna się od 1 października 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku.

Wnioski o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od 1 sierpnia 2016r. Wniosek o świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):

 

 • prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • uprawomocniony wyrok o rozwodzie bądź separacji;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2015r.;
 • zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 • kwota uzyskana w 2015r. z rozliczenia ulgi na dzieci (PIT UZ za 2014r.)

 

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2015 roku,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym;
 • odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc podjęcia zatrudnienia);
 • odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);
 • upoważnienie osoby pełnoletniej udzielone rodzicowi o złożenie wniosku w jej imieniu;
 • inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej;

 

 

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Derdowskiego 25  pok. Nr 1 i 2

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30

piątek w godz. od 7.30 do 15.15

telefon:  58 678 74 87

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Małgorzata Klebba