Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie 

 

dot. terminu składania wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego

na  nowy  okres  zasiłkowy  2016/2017

 

Okres zasiłkowy  2016/2017  rozpoczyna się od 1 listopada 2016r. i trwa do 31 października 2017r.

wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą   od 1 września 2016r.

 

Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków  rodzinnych na okres zasiłkowy

od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017r.

 

 • Kwota uzyskana w 2015r. z rozliczenia ulgi na dzieci (PIT UZ za 2014r.)
 • Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach,
 • Zaświadczenie od komornika za rok 2015 o wysokości wyegzekwowanych alimentów
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci powyżej 16-go roku życia – dojazdy – rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 .
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 2015.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub  ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny  oraz wyrok lub ugodę sądową za rok 2015.
 • W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę utraty dochodu , świadectwo pracy , PIT -11 za dany rok.
 • W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwierdzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

 

W przypadku gdy wniosek będzie również dotyczył dodatku do zasiłku rodzinnego:

z tytułu urodzenia dziecka

 • Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu ( według obowiązującego wzoru).

– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym:

 • Zaświadczenie od pracodawcy na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy i na które dziecko.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o  okresie zatrudnienia.
 • Zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy  bezpośrednio przed  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 • Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego lub aktualny dokument ZUS RMUA od pracodawcy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dodatek 

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • Kopię aktu zgonu drugiego z  rodziców.
 • Zupełny akt urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
 • Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

 

Wnioski należy składać w: 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie

Derdowskiego 25 pok. Nr 1  i  Nr 2

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

telefon  58 678 74 87  lub  58 678 58 65  wew. 40  lub  43