Informacja Rodzina 500 +

Informacja

rodzina 500+

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

dot. terminu składania wniosków o   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Rodzina 500 +

„Rodzina 500 +” to nowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci

(zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

–  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do  18 roku życia
–  świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców
– w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym faktycznie sprawują opiekę (zgodnie z wyrokiem sądu).

Kryterium dochodowe

–  świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od  dochodu.

–  rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 500 zł jeśli jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne

Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie wychowawcze?

–    złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze

Do wniosku należy dołączyć:

– dokument tożsamości (do wglądu),

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2014r.;

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 roku,

– odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc od podjęcia zatrudnienia);

-odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);

– inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

– gdy rodzina ubiega się o 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, nie ma konieczności dołączania informacji o dochodach

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (od 01.04 do 01.07.2016 r.), rodzice otrzymają wyrównanie za cały okres od 1 kwietnia 2016r. Złożony wniosek uprawniać będzie do otrzymywania świadczenia wychowawczego do 30 września 2017 r. Następny okres przyjmowania wniosków rozpocznie się  1 sierpnia 2017 r.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba