OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Reda: przygotowanie posiłków
obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach
wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) – w szczególności
osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu
Miasta Redy

Numer ogłoszenia: 326342 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda, woj. pomorskie, tel. 058 6785865, faks 058 6787487.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: mops@mopsreda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin
znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn.
zm.) – w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub
niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przygotowanie z usługą wydawania posiłków obiadowych, dwudaniowych na
terenie Miasta Redy od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 10 –
17, w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku z
możliwością konsumpcji na miejscu, bądź z możliwością wydania posiłków
na wynos w jednorazowych, styropianowych opakowaniach.
Szacunkowa liczba posiłków mieści się w przedziale od 1 do 20 dziennie.
Waga posiłków powinna się wynosić: zupa – 400 g,
ziemniaki/makaron/ryż/kasza – 200 g, mięso/ryba – 100 g,
surówka/gotowane warzywa – 100 g, pierogi, naleśniki, krokiety, kopytka,
makaron z sosem warzywno – mięsnym/owocowym – 200 g.
Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu tygodnia (7 dni) wystąpiła
powtarzalność tego samego posiłku. Zamawiający zastrzega, że:
– 4 dni w tygodniu winno być danie mięsne;
– 1 dzień w tygodniu winno być danie rybne;
– 2 dni w tygodniu winny być dania typu: pierogi, naleśniki, krokiety,
kopytka, makaron z sosem warzywno-mięsnym/owocowym lub inne równoważne
zaproponowane przez wykonawcę;
– raz w tygodniu zostanie podana porcja ciasta nie mniejsza niż 150 g
jako dodatek do posiłku.
Ponadto do posiłków mają być podawane naprzemiennie w danym tygodniu
surówki i jarzyny gotowane. W tym samym tygodniu rodzaj surówki lub
jarzyn nie może się powtórzyć. Do posiłków co najmniej dwa razy w
tygodniu maja być podawane ziemniaki, w pozostałych dniach może być
kasza, ryż itp. (obowiązek ten nie dotyczy dni, w których podawane będą
dania typu naleśniki, kopytka, pierogi, itp.).

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
   Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
   art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
   publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna powyższy warunek za
   spełniony, jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
   składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
   tym okresie wykonali (lub wykonują) co najmniej jedną usługę żywienia
   lub dożywiania dla minimum 15 osób dziennie przez okres co najmniej 6
   miesięcy.
   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
   niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
   Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
   będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
   szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
   podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
   wykonania zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do
  wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
  nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
  zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku
  świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw
  lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
  rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
  dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru
  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
  wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
  ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy
  wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
  podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
  przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
  dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej
  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
  ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
  do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów,
  które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
  poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  1) Wykonawca przygotuje dla
  potrzeb komisji przetargowej Zamawiającego, na dzień składania ofert na
  godzinę 14.00, próbki pełnych posiłków, zgodnie z pkt. 3.3. siwz
  zawierające pięć kompletów dań (w każdym komplecie zupa i drugie danie
  zaproponowane przez Wykonawcę). Dostarczone próbki dla degustacji będą
  służyły celom oceny jakościowej walorów smakowych i estetycznych dań w
  ramach kryterium oceny ofert. Z uwagi na to, że próbki składane do
  postępowania podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert: Ocena
  jakości, nie ma możliwości uzupełnienia próbek w terminie późniejszym na
  podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy, gdyż naruszałoby to sformułowaną w
  art. 7 PZP zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji.
  Niezłożenie któregoś z elementów wymienionych w pkt 3.10. powyżej,
  spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

  2) Wykonawca dostarczy również w formie załącznika do oferty Nr 7,
  propozycję dwutygodniowego menu zawierające przykładowe posiłki i
  dodatki do nich wyżej opisane i związane z proponowanymi do degustacji.
  Propozycje będą również przedmiotem oceny jakości dokonane przez komisję
  przetargową w ramach prowadzonej degustacji posiłków.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Kserokopię decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie
zezwolenia na prowadzenie działalności zakładu w zakresie produkcji
żywności i na catering.
2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających
urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3) W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo
zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych
dokumentów ( np: aktualnego odpisu z właściwego rejestru) złożonych
wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać
czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
5) Formularz ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 60
 • 2 – doświadczenie w prowadzeniu zakładu żywienia zbiorowego przez okres dłuższy niż 10 miesięcy – 10
 • 3 – ocena jakościowa walorów smakowych i estetycznych przygotowanych
  próbek dań oraz propozycji dwutygodniowego menu wg opisu z pkt. 3.10
  siwz – 30

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsreda.pl oraz www.reda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda w pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2015 godzina 14:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda w pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
nie

SIWZ 2016 MOPS REDA DOŻYWIANIE kor.1-2 – Czytaj całość →