INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że dnia 01 lipca 2015 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 875). Główna zasada jaka przyświecała zmianie w/wym ustawy to – „Przede wszystkim leczyć”. Nowelizacja wprowadza szereg zmian, m.in.  zakaz przywozu, wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Polski środków zastępczych i nowych substancji psychotropowych. Na nowo definiuje ona pojęcie środka zastępczego, co jest konsekwencją wprowadzenia definicji nowej substancji psychoaktywnej. W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii zostały skierowane do jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, asystentów rodziny, rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym, zwanymi „dopalaczami”. Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Bardzo popularne wśród młodych ludzi i niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w związku ze zmianą ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz realizacją m.in. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 informuje, że w siedzibie Ośrodka odbywają się spotkania ze specjalistami w zakresie:

– poradnictwa psychologicznego –  w zakresie pomocy psychospołecznej, edukacyjnej i  profilaktycznej,

– poradnictwa prawnego

Z usług specjalistów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Reda, którzy sami borykają się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub mają w rodzinach takie osoby.

Zgłoszenia w sprawie ustalenia terminu spotkań przyjmują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy socjalnej w zakresie profilaktyki uzależnień w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 osobiście lub pod nr telefonu 58 678 58 65.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Klebba

W związku z odnotowaniem w ostatnich dniach dużej ilości przypadków zatruć dopalaczami Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało listę numerów telefonów, dzięki którym bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990. Oferta Telefonu skierowana jest do osób z problemem narkomanii: osób nadużywających substancji psychoaktywnych, uzależnionych oraz ich bliskich. Do zakresu pomocy świadczonej przez pracowników infolinii należy udzielanie informacji na temat systemu leczenia i adresów konkretnych placówek, informowanie o przepisach prawnych związanych z narkomanią a przede wszystkim udzielanie porad i wsparcia psychologicznego. Telefon jest czynny codziennie w godzinach 16.00 – 21.00

www.dopalaczeinfo.pl  jest to internetowy portal dotyczący dopalaczy. Portal podzielony jest na cztery podstrony w których zawarte są informacje o dopalaczach: „Co to są dopalacze?”, „Mity i prawdy o dopalaczach”, „Szczegóły o dopalaczach”, a także podstrona „Uwaga!”, która zawiera informacje na temat szkodliwości dla zdrowia tych substancji. Portal adresowany jest zarówno do dorosłych jak i młodzieży.

www.nacomito.com.pl  jest portalem internetowym stworzonym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to”. Strona internetowa zawiera min. Materiały edukacyjne dla młodzież, przydatne linki, a także przekierowanie na fanpage nacomito na Facebook. Fanpage adresowany jest do młodzieży i moderowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

„O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii” [pdf. 2,2 MB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców − tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu.

 „Dopalacze. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów” [pdf. 12,5 MB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
W publikacji znajdują się informacje o nowych substancjach psychoaktywnych zwanych potocznie dopalaczami. Broszura odpowiada na pytania: co to są dopalacze? Jakie są ich rodzaje? Dlaczego są niebezpieczne? Skierowana jest zarówno do rodziców oraz nauczycieli.

„Zatrucie narkotykami − pierwsza pomoc” [pdf. 133 KB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
Plakat zawierający najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia narkotykami

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 1 lipca 2015 r.

http://www.gis.gov.pl/?go=news – STOP DOPALACZOM

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

na okres zasiłkowy 2015/2016

 

Okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się od 1 października 2015 roku i trwa do 30 września 2016 roku.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że wnioski o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od 1 sierpnia 2015r. Wniosek o świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):

 1. prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. dowód osobisty, akty urodzenia dzieci, uprawomocniony wyrok o rozwodzie bądź separacji;
 3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 4. zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2014r.;
 5. zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA;
 6. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014r. lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie za 2014r. (PIT-37 lub PIT-36 do wglądu)– wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 8. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r. (zaświadczenie od pracodawcy w wys. 9% lub PIT-37, PIT-36);
 9. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2014 roku,
 10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 11. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym;
 12. odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc podjęcia zatrudnienia);
 13. odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);
 14. upoważnienie osoby pełnoletniej udzielone rodzicowi o złożenie wniosku w jej imieniu;
 15. inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej;

 

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Derdowskiego 25  pok. Nr 1 i 2

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30

piątek w godz. od 7.30 do 15.15

telefon:58 678 74 87

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Małgorzata Klebba

 

Informacja MOPS Reda

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że od dnia 11 maja 2015 r. Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego przeniesiona zostanie do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25.

Informacje uzyskać można pod nr tel. 58 678-74-87

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek – czwartek w godz. 7:30 – 15:30

piątek w godz. 7:30 – 15:15

Informacja MOPS pdf

UWAGA

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Uwaga od 09.02.2015 r.  Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017, PROJEKT.

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwał prosimy wysyłać na adres:  mops@mopsreda.pl do dnia 16.02.2015 r. do godziny 15.00. FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważniona do kontaktu jest Pani Marta Lewandowska – Specjalista Pracy Socjalnej    (tel. 58 678-58-65).

Do pobrania (doc):

Badania ilości osób bezdomnych w Redzie

W dniu 21 stycznia 2015r. w godzinach wieczornych i nocnych pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie wraz z pracownikami Policji przeprowadzili badania ilości osób bezdomnych zarówno w miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie Redy. Badanie zlecone jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych w poszczególnych województwach.

Zgodnie z instrukcją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w trakcie badania należało uwzględnić definicje osoby bezdomnej z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.poz. 182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 8 przywołanej ustawy za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Przy okazji, z uwagi na okres zimowy, który stanowi zagrożenie szczególnie dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych żyjących samotnie zwracam się z prośbą do mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji o zaistniałych sytuacjach kryzysowych związanych zagrożeniami życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta.

Informacje należy kierować bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25, tel. 58 678-58-65.

Mam nadzieję, że działania profilaktyczne jak i interwencje przyczyniają się do zminimalizowania zagrożenia dla osób wymagających pomocy.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Klebba

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Reda w latach 2011-2015, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 informuje, że zgodnie z założeniami w/w Programów w siedzibie Ośrodka odbywają się spotkania ze specjalistami w zakresie:

 • poradnictwa prawnego,
 • poradnictwa psychologicznego,

Osoby zainteresowane, wymagające interwencji w aspekcie formalno-prawnym bądź psychologicznym prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskigo 25 za pośrednictwem  pracowników socjalnych w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania.

Informacje można uzyskać również telefonicznie: nr telefonu (58) 678-58-65.

 

                                               Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Klebba

 

 

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST