INFORMACJA

Jeżeli czujesz się zagrożony przez kogoś lub też nie wiesz,  w jaki sposób zareagować na wyrządzoną Ci krzywdę powstałą na skutek przestępstwa ( np. przemoc fizyczną lub psychiczną, nękanie, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych, uszkodzenie mienia, kradzieży, oszustwa, wyłudzenia, zniesławienia, pobicia, lobbingu, fałszywych oskarżeń, szantażu lub wykorzystywania seksualnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że na podstawie nawiązanej współpracy  ze  Stowarzyszeniem OVUM z Gdyni w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie świadczone jest przez Stowarzyszenie bezpłatne poradnictwo prawne            i psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Najbliższe terminy :

PORADNICTWO PRAWNE

24.09.2015 rok (czwartek)    w godz.   15:30 – 17:30

22.10 2015 rok (czwartek)    w godz.   15:30 – 17:30

26.11.2015 rok (czwartek)    w godz.   15:30 – 17:30

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

14.10.2015 rok (środa)    w godz.   15:30 – 17:30

04.11.2015 rok (środa)    w godz.   15:30 – 17:30

09.12.2015 rok (środa)    w godz.   15:30 – 17:30

 

Zgłoszenia w sprawie ustalenia terminu spotkania przyjmują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy socjalnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie                ul. Derdowskiego 25 osobiście lub pod nr telefonu 58 678 58 65.

 

                                           Kierownik

                                                     Miejskiego Ośrodka  Pomocy

                                              Społecznej

                                               w Redzie

                                               Małgorzata Klebba

Szkoła dla Rodziców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje:

Od dnia 15 września 2015 roku rozpoczął się cykl warsztatów psychoedukacujnych „Szkoła dla Rodziców” mających na celu wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Redy na lata 2015-2017, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Redy w latach 2011-2015 oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miasta Reda na 2015 rok w celu promowania wartości rodziny i wychowania bez przemocy.

Tematyka spotkań „Szkoły dla Rodziców obejmować będzie takie zagadnienia jak :

– poznanie się kontakt, integracja, cele i zadania wychowawcze rodziców,

– jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice,

 – emocje rodzicielskie i emocje dziecka,

– zachęcanie dziecka do współpracy,

– zamiast karania,

 – jak wspólnie rozwiązywać konflikty,

– zachęcanie dziecka do samodzielności,

– wtłaczanie w role i uwalnianie dzieci od grania ról,

– pochwały, które dodają wiary w siebie.

Spotkania prowadzone będą przez Panią Marię Czech – psychologa z wieloletnim doświadczeniem w pracy edukacyjno-wychowawczej z rodzicami i dziećmi, a odbywać się będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25.

                                           Kierownik

                                                     Miejskiego Ośrodka  Pomocy

                                              Społecznej

                                               w Redzie

                                               Małgorzata Klebba

 

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o  naborze na  stanowisko urzędnicze referenta ds. dodatków

mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referenta ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych.

 

 Określenie stanowiska:

1)  umowa o pracę na czas określony.

2)  wymiar czasu pracy – pełen etat.

 

 Podstawowe wymagania:

      1)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych

lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)   niekaralność za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   wykształcenie wyższe w zakresie prawa administracji, studiów ekonomicznych lub

nauk społecznych,

5)   znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz  ustaw:

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach  mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71

poz. 734 z  późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163), ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy –

Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz.984 z póź.zm),

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013

poz.907),

6)  wiedza w zakresie przypisanych do stanowiska zadań,

7)  doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach

organizacyjnych samorządu terytorialnego,

8)  odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

9)   biegła znajomość programów komputerowych Microsoft Office.

 

II Wymagania dodatkowe :

1) znajomość obsługi komputera,

2) umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

3) umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

4) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, zdyscyplinowanie,

odpowiedzialność  oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,

6) odporność na sytuacje stresowe,

7) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami.

 

III Do zakresu zadań referenta należeć będzie w szczególności:

1)  przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymaganymi

dokumentami,

2)  przyjmowanie deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, sprawdzanie

prawidłowości wypełnienia i udokumentowania dochodów za deklarowany okres,

3)  obliczanie dodatku mieszkaniowego wg. ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,

4)  przygotowanie i opracowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku

mieszkaniowego,

5)  prowadzenie ewidencji wydanych decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych,

6)  sporządzanie comiesięcznych list osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oddzielnie do

każdego zarządcy budynku i rozsyłanie ich do zarządców,

7)  przekazywanie sporządzonych, co miesiąc list do księgowości w celu dokonania opłat

poszczególnym odbiorcom : spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym i osobom fizycznym,

8)  prowadzenie bieżącej ewidencji wypłacanych dodatków mieszkaniowych zgodnie z planem

finansowym,

9)  sporządzanie  decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego w wypadku

stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek nie opłaca należnego czynszu,

10) wznowienie postępowania w przypadku zaistnienia nowych faktów stwierdzonych po wydaniu

decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

11) przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wraz z wymaganymi

dokumentami,

12) obliczanie dodatku energetycznego zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – prawo

energetyczne oraz niektórych ustaw,

13) sporządzanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku energetycznego,

14) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji dotyczących dodatku energetycznego,

15) sporządzanie comiesięcznych list osób otrzymujących dodatek energetyczny

i przekazywanie list do księgowości celem dokonania opłat,

16) prowadzenie bieżącej ewidencji wypłaconych dodatków energetycznych,

17) przygotowanie planów i prowadzenie sprawozdawczości gminnej w sprawie dodatku

energetycznego,

18) rozliczanie przyznanej dotacji celowej w sprawie dodatku energetycznego,

19) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,

20) przygotowywanie i realizacja umów wynikających z postępowań przewidzianych

w ustawie pzp,

21) prowadzenie planów i sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji postępowań w

ramach pzp,

22) prowadzenie stosownych rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy

prawo  zamówień publicznych,

23) planowanie, organizacja i realizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki

trwałe oraz rzeczowe składniki majątku obrotowego, a także prowadzenie ich ewidencji

i dokumentacji,

24) prowadzenie zamówień, dokonywanie zakupu i wydawanie artykułów biurowych dla

sekcji organizacyjnych, zgodnie z określonymi w planie finansowym środkami,

25) wyposażanie sekcji organizacyjnych w przedmioty nietrwałe,

26) prawidłowe oznaczenie powierzonych pracownikom środków rzeczowych i zlecanie

napraw sprzętu według poprawności dokumentacji księgowej,

27) likwidacja zużytych lub zbędnych przedmiotów – prowadzenie należnej dokumentacji,

28) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

 

Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko referenta wymagane  

      są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : 01 wrzesień  2015 r.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25                z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych.”                                               w terminie do 21 sierpnia  2015 roku do godziny 15-tej.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 572-23-87.

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Redzie

                                                                                                   Małgorzata Klebba

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej będą obowiązywać od 01 października 2015 roku wyższe kryteria.

Nowe kryteria dochodowe z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczeni, a o 38 zł
zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • Kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł   na 1 722 zł,
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie u pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł,
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1260 zł na 1335 zł,
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł,
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Małgorzata Klebba

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że dnia 01 lipca 2015 r. weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 875). Główna zasada jaka przyświecała zmianie w/wym ustawy to – „Przede wszystkim leczyć”. Nowelizacja wprowadza szereg zmian, m.in.  zakaz przywozu, wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Polski środków zastępczych i nowych substancji psychotropowych. Na nowo definiuje ona pojęcie środka zastępczego, co jest konsekwencją wprowadzenia definicji nowej substancji psychoaktywnej. W celu wzmocnienia ochrony przed uzależnieniem od narkotyków osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii zostały skierowane do jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, asystentów rodziny, rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zasadniczym celem ustawy jest dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym, zwanymi „dopalaczami”. Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych. Bardzo popularne wśród młodych ludzi i niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie w związku ze zmianą ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz realizacją m.in. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015 informuje, że w siedzibie Ośrodka odbywają się spotkania ze specjalistami w zakresie:

– poradnictwa psychologicznego –  w zakresie pomocy psychospołecznej, edukacyjnej i  profilaktycznej,

– poradnictwa prawnego

Z usług specjalistów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Reda, którzy sami borykają się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub mają w rodzinach takie osoby.

Zgłoszenia w sprawie ustalenia terminu spotkań przyjmują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy socjalnej w zakresie profilaktyki uzależnień w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 osobiście lub pod nr telefonu 58 678 58 65.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Klebba

W związku z odnotowaniem w ostatnich dniach dużej ilości przypadków zatruć dopalaczami Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało listę numerów telefonów, dzięki którym bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990. Oferta Telefonu skierowana jest do osób z problemem narkomanii: osób nadużywających substancji psychoaktywnych, uzależnionych oraz ich bliskich. Do zakresu pomocy świadczonej przez pracowników infolinii należy udzielanie informacji na temat systemu leczenia i adresów konkretnych placówek, informowanie o przepisach prawnych związanych z narkomanią a przede wszystkim udzielanie porad i wsparcia psychologicznego. Telefon jest czynny codziennie w godzinach 16.00 – 21.00

www.dopalaczeinfo.pl  jest to internetowy portal dotyczący dopalaczy. Portal podzielony jest na cztery podstrony w których zawarte są informacje o dopalaczach: „Co to są dopalacze?”, „Mity i prawdy o dopalaczach”, „Szczegóły o dopalaczach”, a także podstrona „Uwaga!”, która zawiera informacje na temat szkodliwości dla zdrowia tych substancji. Portal adresowany jest zarówno do dorosłych jak i młodzieży.

www.nacomito.com.pl  jest portalem internetowym stworzonym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki? Na co mi to”. Strona internetowa zawiera min. Materiały edukacyjne dla młodzież, przydatne linki, a także przekierowanie na fanpage nacomito na Facebook. Fanpage adresowany jest do młodzieży i moderowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

„O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii” [pdf. 2,2 MB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich rodziców − tych, którzy już zetknęli się z używaniem przez dzieci narkotyków, a także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, choć nie mają tego problemu.

 „Dopalacze. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów” [pdf. 12,5 MB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
W publikacji znajdują się informacje o nowych substancjach psychoaktywnych zwanych potocznie dopalaczami. Broszura odpowiada na pytania: co to są dopalacze? Jakie są ich rodzaje? Dlaczego są niebezpieczne? Skierowana jest zarówno do rodziców oraz nauczycieli.

„Zatrucie narkotykami − pierwsza pomoc” [pdf. 133 KB] (źródło: Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii )
Plakat zawierający najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia narkotykami

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 1 lipca 2015 r.

http://www.gis.gov.pl/?go=news – STOP DOPALACZOM

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda