Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2019

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej) , których kryterium dochodowe określone w tej ustawie nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

JAK MOŻNA ZOSTAĆ ODBIORCĄ POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ?

  1. poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej. OPS może wydać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazać do Organizacji Partnerskich Lokalnych listy osób zakwalifikowanych do pomocy, za zgodą tych osób,
  2. poprzez Organizacje Partnerskie Lokalne. OPL przyjmują oświadczenia od osób ubiegających się o otrzymanie pomocy żywnościowej i weryfikują je razem w Ośrodku Pomocy Społecznej,
  3. poprzez Organizacje Partnerskie Lokalne. OPL samodzielnie kwalifikują do pomocy żywnościowej osoby bezdomne.

 POMOC UDZIELANA JEST W FORMIE PACZEK LUB POSIŁKÓW

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze: warzywne i owocowe,  skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe. 

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W sprawie skarg i uwag dotyczących sposobu dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 prosimy o kontakt z Bankiem Żywności

 lub z Federacją Polskich Banków Żywności 

albo z Instytucją Zarządzającą – Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej