Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

UWAGA! informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska→

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy:

 1. Określenie stanowisk pracy:

 1. Jedno stanowisko pracy to:

 1. ½ etatu referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie,

 2. ½ etatu pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie.

 3. umowa o pracę na czas określony.

 1. Drugie stanowisko pracy to:

 1. ½ etatu referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie,

 2. ½ etatu pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie,

 3. umowa o pracę na czas określony.

II. Podstawowe wymagania:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych

lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo umyślnie w szczególności za przestępstwa przeciwko

obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, oraz samorządowi

terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,

4) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w oparciu

o dział III ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r.

poz. 163 z póź. zm.), spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) posiadanie dyplomu kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

c) ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika

socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,

polityka społeczna, psychologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie.

5) znajomość zagadnień z zakresu ;

– ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej

(t.j. Dz.U. z 2015 poz. 163 z póź. zm.)

– ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z póź. zm.) ,

– ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(t.j. Dz.U. z dnia 2015 r. 180 poz. 1493 z póź. zm.)

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego

(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 267 z póź. zm.)

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.)

– ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

(t.j. Dz.U.. z 2015 r. poz.583 z póź. zm.),

– ustawy z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(t.j. Dz.U. z 20015 r. poz.859),

– ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z póź. zm.) ,

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(t.j.Dz.U. z 2015 poz.114 z póź. zm.)

6) wiedza w zakresie przypisanych do stanowiska zadań,

7) odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

8) biegła znajomość programów komputerowych Microsoft Office.

II Wymagania dodatkowe :

1) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach

organizacyjnych samorządu terytorialnego,

2) znajomość obsługi komputera,

3) umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

4) umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

5) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, zdyscyplinowanie,

odpowiedzialność oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

6) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,

7) odporność na sytuacje stresowe,

8) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,

9) umiejętność pracy w zespole.

III Do zakresu zadań referenta/pracownika socjalnego należeć będzie w szczególności:

 1. przyjmowanie, rejestrowanie i weryfikacja wniosków dotyczących świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

2). prowadzenie postępowań,

3). prowadzenie stosownych postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń,

utraty do nich prawa oraz spraw odwoławczych,

4) .wydawanie stosownych zaświadczeń

5). księgowanie wpłat dłużników, komorników oraz Urzędów Skarbowych

6). współpraca z Komornikiem w celu ustalenia aktualnego stanu zadłużenia

Dłużnika,

7). prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym :

a/.kompletowanie dokumentów świadczeniobiorców oraz dłużników,

b/.prowadzenie rejestru,

8). przyjmowanie wniosków w zakresie pomocy społecznej,

9). przeprowadzanie wywiadów środowiskowych według aktualnie obowiązujących

przepisów w rejonie przydzielonym przez Kierownika MOPS,

10). informowanie osoby ubiegającej się o pomoc o warunkach przyznania pomocy oraz

przysługujących jej świadczeniach, uprawnieniach a także o dostępnych formach

pomocy,

11). praca socjalna,

12). współdziałanie z Policją, Prokuraturą, Placówkami Ochrony Zdrowia, Oświatą,

Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami prowadzącymi działalność

socjalną,

13). udzielanie pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez

właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz

wspieranie w uzyskaniu pomocy,

14). współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami : Psychologiem, Pedagogiem,

Radcą Prawnym w celu przeciwdziałania i ograniczania dysfunkcji oraz skutków

negatywnych zjawisk społecznych w tym łagodzenie skutków ubóstwa,

15). inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacje

życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie

sytuacji takich osób i rodzin,

16). współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych,

17). sporządzanie planu pracy na rzecz osoby lub rodziny wymagającej pomocy,

18). obsługa programu komputerowego „Pomost”,

19). prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, oraz zaleceniami

Wydziału Polityki Społecznej a także kierownika MOPS,

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko referenta wymagane

są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. oświadczenie o niekaralności,

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : luty 2016 r.

Nabór na wolne stanowiska pracy referenta/pracownika socjalnego w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko dwa wolne stanowiska pracy referenta/pracownika socjalnego” w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godziny 15-tej.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 572-23-87.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba