Archiwum kategorii: OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zatrudni osobę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.), w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych wykonanie usługi nastąpi w soboty, niedziele i święta.  

Miejsce wykonywania pracy: w miejscu zamieszkania klienta – na terenie Miasta Redy.

Wymiar czasu pracy: 6-8 godzin dziennie.

Niezbędne wymagania:

Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym,
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 4. ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym,
 5. zakładzie rehabilitacji,
 6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 2. kształtowania nawyków celowej aktywności;
 3. prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Osoby fizyczne lub osoby prawne – posiadające działalność gospodarczą zainteresowane współpracą proszone są o złożenie następującej dokumentacji:

 1. uprawnienia, referencje osoby świadczącej usługi,
 2. dokument poświadczający wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych,

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych” w terminie do 10 lutego 2017 roku do godziny 15-tej.

Ogłoszenie o  naborze na  stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referenta ds. świadczenia wychowawczego

 I Określenie stanowiska:

   1)  umowa o pracę na czas określony.

   2)  wymiar czasu pracy – pełen etat.

 1.  Podstawowe wymagania:

      1)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej  

           lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych  

           lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

           terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

     2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

     3)   niekaralność za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     4)   wykształcenie wyższe w zakresie prawa administracji lub nauk społecznych,

     5)   znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz  ustaw:             

           – ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z

2016 r. poz. 195 ze zm.)

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r.  

   poz. 1518 ze zm.)

– ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(Dz. U. z 2014r. poz. 567)

– ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 (Dz. U z 2016r. poz. 169)

– ustawy z dnia 7 września 2007  r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów    

  (Dz. U. z 2016 r. poz.169)

– ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”   

 (Dz. U. z 2016r. poz. 1860)

      6)  wiedza w zakresie przypisanych do stanowiska zadań,

      7)  doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach   

           organizacyjnych samorządu terytorialnego,

      8)  odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

      9)   biegła znajomość programów komputerowych Microsoft Office.

II Wymagania dodatkowe :

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach    

organizacyjnych samorządu terytorialnego,

 2) znajomość obsługi komputera,

 3) umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

 4) umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

 5) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, zdyscyplinowanie,

     odpowiedzialność  oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 6) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,

 7) odporność na sytuacje stresowe,

 8) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami

 9) umiejętność pracy w zespole.

III.  Do zakresu zadań referenta ds. świadczenia wychowawczego należeć będzie                             

       w szczególności:

 1. Przyjmowanie, rejestrowanie, weryfikacja wniosków dotyczących:

      – świadczenia wychowawczego

 1. prowadzenia postępowania przyznającego świadczenia:

     –  weryfikacja dokumentów

     – przygotowanie wezwań w celu uzupełnienia dokumentów, wniosków itp.

     – wyliczanie kryterium dochodowego

     – wprowadzenie wniosku do systemu SYGNITY

     – opracowanie projektów decyzji

     – wydanie decyzji dot. świadczenia wychowawczego

 1. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami:

   – prowadzenie rejestru wniosku

   – zakładanie teczek świadczeniobiorców

   – zakładanie spisu spraw

   – sporządzanie metryk

 1. obsługa systemu teleinformatycznego – Emp@tia
 2. tworzenie list wypłat świadczenia wychowawczego
 1. wydawanie zaświadczeń
 2. prowadzenie korespondencji z innymi Organami,

– odpowiedź na zapytania

– przesyłanie wniosków do organów właściwych, Urzędów Marszałkowskich

 1. przygotowanie i przekazanie  dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 2. przygotowanie  planów i prowadzenie sprawozdawczości gminnej w sprawie świadczenia wychowawczego
 3. prowadzenie postępowań w/s nienależnie pobranych świadczeń
 4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych
 5. w razie nieobecności zastępowanie współpracowników
 6. wykonywanie innych poleceń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

 

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko referenta wymagane są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : 01 luty  2017 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25                z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych.”   w terminie do 20 stycznia 2017 roku do godziny 15-tej.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 678 58 65.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Redzie               

Małgorzata Klebba

Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

UWAGA! informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska→

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy:

 1. Określenie stanowisk pracy:

 1. Jedno stanowisko pracy to:

 1. ½ etatu referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie,

 2. ½ etatu pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie.

 3. umowa o pracę na czas określony.

 1. Drugie stanowisko pracy to:

 1. ½ etatu referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie,

 2. ½ etatu pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie,

 3. umowa o pracę na czas określony.

II. Podstawowe wymagania:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych

lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwo umyślnie w szczególności za przestępstwa przeciwko

obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, oraz samorządowi

terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe,

4) wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w oparciu

o dział III ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r.

poz. 163 z póź. zm.), spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) posiadanie dyplomu kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

c) ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika

socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,

polityka społeczna, psychologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,

nauki o rodzinie.

5) znajomość zagadnień z zakresu ;

– ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej

(t.j. Dz.U. z 2015 poz. 163 z póź. zm.)

– ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z póź. zm.) ,

– ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(t.j. Dz.U. z dnia 2015 r. 180 poz. 1493 z póź. zm.)

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego

(t.j. Dz.U. z 2013 poz. 267 z póź. zm.)

– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.)

– ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

(t.j. Dz.U.. z 2015 r. poz.583 z póź. zm.),

– ustawy z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(t.j. Dz.U. z 20015 r. poz.859),

– ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z póź. zm.) ,

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(t.j.Dz.U. z 2015 poz.114 z póź. zm.)

6) wiedza w zakresie przypisanych do stanowiska zadań,

7) odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

8) biegła znajomość programów komputerowych Microsoft Office.

II Wymagania dodatkowe :

1) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach

organizacyjnych samorządu terytorialnego,

2) znajomość obsługi komputera,

3) umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

4) umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

5) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, zdyscyplinowanie,

odpowiedzialność oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

6) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,

7) odporność na sytuacje stresowe,

8) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,

9) umiejętność pracy w zespole.

III Do zakresu zadań referenta/pracownika socjalnego należeć będzie w szczególności:

 1. przyjmowanie, rejestrowanie i weryfikacja wniosków dotyczących świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

2). prowadzenie postępowań,

3). prowadzenie stosownych postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń,

utraty do nich prawa oraz spraw odwoławczych,

4) .wydawanie stosownych zaświadczeń

5). księgowanie wpłat dłużników, komorników oraz Urzędów Skarbowych

6). współpraca z Komornikiem w celu ustalenia aktualnego stanu zadłużenia

Dłużnika,

7). prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym :

a/.kompletowanie dokumentów świadczeniobiorców oraz dłużników,

b/.prowadzenie rejestru,

8). przyjmowanie wniosków w zakresie pomocy społecznej,

9). przeprowadzanie wywiadów środowiskowych według aktualnie obowiązujących

przepisów w rejonie przydzielonym przez Kierownika MOPS,

10). informowanie osoby ubiegającej się o pomoc o warunkach przyznania pomocy oraz

przysługujących jej świadczeniach, uprawnieniach a także o dostępnych formach

pomocy,

11). praca socjalna,

12). współdziałanie z Policją, Prokuraturą, Placówkami Ochrony Zdrowia, Oświatą,

Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami prowadzącymi działalność

socjalną,

13). udzielanie pomocy dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez

właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz

wspieranie w uzyskaniu pomocy,

14). współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami : Psychologiem, Pedagogiem,

Radcą Prawnym w celu przeciwdziałania i ograniczania dysfunkcji oraz skutków

negatywnych zjawisk społecznych w tym łagodzenie skutków ubóstwa,

15). inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacje

życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie

sytuacji takich osób i rodzin,

16). współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych,

17). sporządzanie planu pracy na rzecz osoby lub rodziny wymagającej pomocy,

18). obsługa programu komputerowego „Pomost”,

19). prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, oraz zaleceniami

Wydziału Polityki Społecznej a także kierownika MOPS,

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko referenta wymagane

są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. oświadczenie o niekaralności,

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : luty 2016 r.

Nabór na wolne stanowiska pracy referenta/pracownika socjalnego w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko dwa wolne stanowiska pracy referenta/pracownika socjalnego” w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. do godziny 15-tej.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 572-23-87.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o  naborze na  stanowisko urzędnicze referenta ds. dodatków

mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referenta ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych.

 

 Określenie stanowiska:

1)  umowa o pracę na czas określony.

2)  wymiar czasu pracy – pełen etat.

 

 Podstawowe wymagania:

      1)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych

lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)   niekaralność za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   wykształcenie wyższe w zakresie prawa administracji, studiów ekonomicznych lub

nauk społecznych,

5)   znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz  ustaw:

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach  mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71

poz. 734 z  późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163), ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy –

Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz.984 z póź.zm),

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013

poz.907),

6)  wiedza w zakresie przypisanych do stanowiska zadań,

7)  doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach

organizacyjnych samorządu terytorialnego,

8)  odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

9)   biegła znajomość programów komputerowych Microsoft Office.

 

II Wymagania dodatkowe :

1) znajomość obsługi komputera,

2) umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

3) umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

4) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, zdyscyplinowanie,

odpowiedzialność  oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,

6) odporność na sytuacje stresowe,

7) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami.

 

III Do zakresu zadań referenta należeć będzie w szczególności:

1)  przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymaganymi

dokumentami,

2)  przyjmowanie deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, sprawdzanie

prawidłowości wypełnienia i udokumentowania dochodów za deklarowany okres,

3)  obliczanie dodatku mieszkaniowego wg. ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,

4)  przygotowanie i opracowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku

mieszkaniowego,

5)  prowadzenie ewidencji wydanych decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych,

6)  sporządzanie comiesięcznych list osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oddzielnie do

każdego zarządcy budynku i rozsyłanie ich do zarządców,

7)  przekazywanie sporządzonych, co miesiąc list do księgowości w celu dokonania opłat

poszczególnym odbiorcom : spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym i osobom fizycznym,

8)  prowadzenie bieżącej ewidencji wypłacanych dodatków mieszkaniowych zgodnie z planem

finansowym,

9)  sporządzanie  decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego w wypadku

stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek nie opłaca należnego czynszu,

10) wznowienie postępowania w przypadku zaistnienia nowych faktów stwierdzonych po wydaniu

decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

11) przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wraz z wymaganymi

dokumentami,

12) obliczanie dodatku energetycznego zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – prawo

energetyczne oraz niektórych ustaw,

13) sporządzanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku energetycznego,

14) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji dotyczących dodatku energetycznego,

15) sporządzanie comiesięcznych list osób otrzymujących dodatek energetyczny

i przekazywanie list do księgowości celem dokonania opłat,

16) prowadzenie bieżącej ewidencji wypłaconych dodatków energetycznych,

17) przygotowanie planów i prowadzenie sprawozdawczości gminnej w sprawie dodatku

energetycznego,

18) rozliczanie przyznanej dotacji celowej w sprawie dodatku energetycznego,

19) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,

20) przygotowywanie i realizacja umów wynikających z postępowań przewidzianych

w ustawie pzp,

21) prowadzenie planów i sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji postępowań w

ramach pzp,

22) prowadzenie stosownych rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy

prawo  zamówień publicznych,

23) planowanie, organizacja i realizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki

trwałe oraz rzeczowe składniki majątku obrotowego, a także prowadzenie ich ewidencji

i dokumentacji,

24) prowadzenie zamówień, dokonywanie zakupu i wydawanie artykułów biurowych dla

sekcji organizacyjnych, zgodnie z określonymi w planie finansowym środkami,

25) wyposażanie sekcji organizacyjnych w przedmioty nietrwałe,

26) prawidłowe oznaczenie powierzonych pracownikom środków rzeczowych i zlecanie

napraw sprzętu według poprawności dokumentacji księgowej,

27) likwidacja zużytych lub zbędnych przedmiotów – prowadzenie należnej dokumentacji,

28) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

 

Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko referenta wymagane  

      są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : 01 wrzesień  2015 r.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25                z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych.”                                               w terminie do 21 sierpnia  2015 roku do godziny 15-tej.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 572-23-87.

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Redzie

                                                                                                   Małgorzata Klebba