Wszystkie wpisy, których autorem jest Mops

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

 

W poniedziałek, 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jedną  z kluczowych zmian dla obywateli Ukrainy jest likwidacja  art. 13 ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za dobę dla osób, które zapewniły uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie w swoich domach. Po 30 czerwca 2024 r. nie będzie możliwości wypłaty tego świadczenia i nie przewidziano od tej sytuacji wyjątków.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie prosi osoby zdecydowane przenieść się do obiektów zbiorowego zakwaterowania w miejscach oferowanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki o zgłoszenie takiej potrzeby w terminie do 18 czerwca 2024 r.

Poniżej link gdzie znajdą Państwo więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/ustawa-pomocowa-podpisana

                                                          Dyrektor
                                                              Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                        w Redzie
                                                          Jolanta Dampc

Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy – Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Ogłoszenie o  naborze na wolne miejsce pracy –

Asystenta Rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne miejsce pracy – asystenta rodziny.

 

 

I . Określenie warunków pracy na stanowisku pracy:

 1. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków i pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona
 2. asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę,
 3. zatrudnienie realizowane będzie w systemie zadaniowego czasu pracy – umowa  o pracę na czas określony w wymiarze 1/1 etatu,
 4. asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie,
 5. liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć

Pobierz ogłoszenie: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/275

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/275   

 

 

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych  uruchomił możliwość wypożyczania wysokiej jakości technologii wspomagających w ramach programu ,,Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

 

Kto może wypożyczyć sprzet?

Każdy kto:

» ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

» w ciągu 12 miesięcy  przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System SOW jest dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

 

Co można wypożyczyć?

» technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami wzroku, np. linijka Brajlowska, powiększalniki przenośne i stacjonarne, drukarki Brajlowskie

» technologie wspomagające dla osób z zaburzeniami słuchu, np. aparaty słuchowe, urządzenia wspomagające słyszenie, systemy wspomagające słyszenie

» technologie wspomagające ogólne, np. koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki transportowe elektryczne

» technologie wspomagające komunikację alternatywną, np. oprogramowanie wspierające komunikacje alternatywną, zestawy wspierające komunikację alternatywną  (tablet+telefon, tablet+oprogramowanie MÓWik)

Lista dostępnego sprzętu jest zamieszczona na stronie PFRON pod linkiem https://wypozyczalnia.pfron.org.pl/lista-dostepnego-sprzetu/

 

Umowa i kaucja

 Po zawarciu umowy i wpłaceniu 2% kaucji zwrotnej wybrana technologia dostarczana jest bezpośrednio do Beneficjenta, u którego każdorazowo odbędzie się krótki instruktaż, dostosowanie, zamontowanie, czy skonfigurowanie wybranej technologii.

Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest dostępny za pośrednictwem strony Funduszu pod linkiem https://www.pfron.org.pl/migam/

 

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2024

 

Gmina Miasto Reda otrzymała środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Miasto Reda będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie.

Źródłem finansowania Programu edycja 2024 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2024 rok. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Dofinansowanie zadania: 501.100,00 zł.

Cel programu i jego adresaci:

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rodzaj zadań:

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

Wymiar usługi asystenta:

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem. Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Ważne terminy:

Program będzie realizowany w 2024 r. Nabór wniosków od 02.04.2024r.

Nabór:

Szczegółowe informacje udziela Starszy Specjalista pracy socjalnej Magdalena Zaręba oraz Starszy pracownik socjalny Karolina Klebba w pokoju nr 3 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 58 678 58 65.

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Załączniku do pobrania:

 

Ogłoszenie o  naborze na wolne miejsce pracy – Asystenta Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Ogłoszenie o  naborze na wolne miejsce pracy –

Asystenta Rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne miejsce pracy – asystenta rodziny.

 

I . Określenie warunków pracy na stanowisku pracy:

 1. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków i pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona,
 2. asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę,
 3. zatrudnienie realizowane będzie w systemie zadaniowego czasu pracy – umowa  o pracę na czas określony w wymiarze   1/1 etatu,
 4. asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie,
 5. liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Pobierz ogłoszenie:  https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/265

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/265