Zapraszamy do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca pomaga rodzicom biologicznym, którzy mają trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem oraz jego wychowywaniu. Jej podstawowym zadaniem jest nauka rodzicielstwa, czyli kształtowanie i rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców.

Wsparcie, w zależności od potrzeb rodziny, może obejmować inne aspekty życia utrudniające jej normalne funkcjonowanie. Rodzina wspierająca pokazuje jak radzić sobie z problemami dnia codziennego, z prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa domowego, racjonalnym zarządzaniem budżetem czy oszczędnym korzystaniem z mediów. Pomoc dotyczy także spraw związanych np. z nauką racjonalnego przygotowania posiłków oraz wprowadzania nawyków właściwego odżywiania, utrzymywania czystości w domu, jak i higieny osobistej. Wskazuje jak adekwatnie wypełniać role społeczne, np. matki/ojca, żony/męża, pracownika. Zwraca uwagę na problemy zdrowotne i edukacyjne dzieci. Pokazuje jak budować prawidłowe więzi pomiędzy członkami rodziny, jak komunikować się bez krzyku i przemocy. Modyfikuje rytm życia rodziny oraz wskazuje sposoby organizowania i spędzania czasu z dziećmi.

Cele:

Nadrzędnym celem relacji rodzina wspierająca – rodzina wspierana jest dostarczanie pozytywnych wzorców wychowania i opieki nad dziećmi, wsparcie emocjonalne oraz dostarczanie wiedzy i udzielanie porad rodzinie wspieranej.

Budżet:

Rodzina wspierająca nie pobiera za swoje działania na rzecz rodziny wspieranej wynagrodzenia, otrzymuje jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem wymiennej pomocy na podstawie zawartej umowy.

Podstawa Prawna Dz.U.2022.447 t.j.