Archiwum kategorii: OGŁOSZENIA

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o  naborze na  stanowisko urzędnicze referenta ds. dodatków

mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referenta ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych.

 

 Określenie stanowiska:

1)  umowa o pracę na czas określony.

2)  wymiar czasu pracy – pełen etat.

 

 Podstawowe wymagania:

      1)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej

lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych

lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3)   niekaralność za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)   wykształcenie wyższe w zakresie prawa administracji, studiów ekonomicznych lub

nauk społecznych,

5)   znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz  ustaw:

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach  mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71

poz. 734 z  późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.163), ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy –

Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz.984 z póź.zm),

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2013

poz.907),

6)  wiedza w zakresie przypisanych do stanowiska zadań,

7)  doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach

organizacyjnych samorządu terytorialnego,

8)  odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

9)   biegła znajomość programów komputerowych Microsoft Office.

 

II Wymagania dodatkowe :

1) znajomość obsługi komputera,

2) umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

3) umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

4) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, zdyscyplinowanie,

odpowiedzialność  oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,

6) odporność na sytuacje stresowe,

7) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami.

 

III Do zakresu zadań referenta należeć będzie w szczególności:

1)  przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z wymaganymi

dokumentami,

2)  przyjmowanie deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, sprawdzanie

prawidłowości wypełnienia i udokumentowania dochodów za deklarowany okres,

3)  obliczanie dodatku mieszkaniowego wg. ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,

4)  przygotowanie i opracowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku

mieszkaniowego,

5)  prowadzenie ewidencji wydanych decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych,

6)  sporządzanie comiesięcznych list osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy oddzielnie do

każdego zarządcy budynku i rozsyłanie ich do zarządców,

7)  przekazywanie sporządzonych, co miesiąc list do księgowości w celu dokonania opłat

poszczególnym odbiorcom : spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym i osobom fizycznym,

8)  prowadzenie bieżącej ewidencji wypłacanych dodatków mieszkaniowych zgodnie z planem

finansowym,

9)  sporządzanie  decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego w wypadku

stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek nie opłaca należnego czynszu,

10) wznowienie postępowania w przypadku zaistnienia nowych faktów stwierdzonych po wydaniu

decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

11) przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wraz z wymaganymi

dokumentami,

12) obliczanie dodatku energetycznego zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – prawo

energetyczne oraz niektórych ustaw,

13) sporządzanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku energetycznego,

14) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji dotyczących dodatku energetycznego,

15) sporządzanie comiesięcznych list osób otrzymujących dodatek energetyczny

i przekazywanie list do księgowości celem dokonania opłat,

16) prowadzenie bieżącej ewidencji wypłaconych dodatków energetycznych,

17) przygotowanie planów i prowadzenie sprawozdawczości gminnej w sprawie dodatku

energetycznego,

18) rozliczanie przyznanej dotacji celowej w sprawie dodatku energetycznego,

19) przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,

20) przygotowywanie i realizacja umów wynikających z postępowań przewidzianych

w ustawie pzp,

21) prowadzenie planów i sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji postępowań w

ramach pzp,

22) prowadzenie stosownych rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy

prawo  zamówień publicznych,

23) planowanie, organizacja i realizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w środki

trwałe oraz rzeczowe składniki majątku obrotowego, a także prowadzenie ich ewidencji

i dokumentacji,

24) prowadzenie zamówień, dokonywanie zakupu i wydawanie artykułów biurowych dla

sekcji organizacyjnych, zgodnie z określonymi w planie finansowym środkami,

25) wyposażanie sekcji organizacyjnych w przedmioty nietrwałe,

26) prawidłowe oznaczenie powierzonych pracownikom środków rzeczowych i zlecanie

napraw sprzętu według poprawności dokumentacji księgowej,

27) likwidacja zużytych lub zbędnych przedmiotów – prowadzenie należnej dokumentacji,

28) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

 

Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko referenta wymagane  

      są następujące dokumenty:

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. dokument poświadczający wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  6. oświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : 01 wrzesień  2015 r.

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25                z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz prawa zamówień publicznych.”                                               w terminie do 21 sierpnia  2015 roku do godziny 15-tej.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 572-23-87.

 

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Redzie

                                                                                                   Małgorzata Klebba

Archiwalne Aktualności


2014.08.07 Informacja (Dział ogłoszenia)

Nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. płac i księgowości


2014.08.07 Informacja (Dział ogłoszenia)

Uwaga !
Od dnia 1 sierpnia 2014 r. dokonywana jest wymiana rzedpłaconych karty bankomatowych Citi Banku na nowe karty Banku Millennium.
Dotychczasowe karty tracą ważność z dniem 31 października 2014r.


2014.08.07 Informacja (Dział ogłoszenia)

Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY i ZASIŁKI RODZINNE na okres zasiłkowy 2014/2015


2014.06.02 Informacja (Dział ogłoszenia)

Od dnia 16.06.2014 r. Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeniesiona zostanie do Urzędu Miasta Redy
ul. Pucka 9


2014.02.04 Informacja (Dział ogłoszenia)

Informacja o wynikach naboru


2014.01.31 Informacja (na stronie)

Dodano Dodatek Energetyczny


2014.01.10 Ogłoszenie (Dział ogłoszenia)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referenta


2014.01.02 Informacja (Dział ogłoszenia)

UWAGA!

Z dniem 01.01.2014 roku nastąpi zmiana banku do obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie na BANK MILLENNIUM SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe konto w banku PKO BP zostaje zamknięte dnia 31.12.2013 roku.

Więcej informacji o numerach kont można uzyskać
pod numerami telefonów: 58 678 58 65 ; 58 572 23 87.


2014.01.02 Informacja

Od 2 stycznia biuro ośrodka przy ul Spółdzielczej 7 zostało przeniesione do głównej siedziby tj na ul. Derdowskiego 25 w Redzie


2013.07.03 Informacja (Dział ogłoszenia)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje od 1 listopada 2013r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy: wnioski przyjmowane będą od 1 września 2013r.


2013.07.03 Informacja (Dział ogłoszenia)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres zasiłkowy 2013/2014 rozpoczyna się od 1 października 2013 roku i trwa do 30 września 2014roku.

PRZETARGI ARCHIWALNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/1/2016/DZ

Nazwa: przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej — w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2016 r., godz. 13:00

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/1/2014/DZ

Nazwa: przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm) — w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2014 r., godz. 14:00

Pliki do pobrania:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak: ZP/MOPS/8/2013/DZ

Nazwa: Przygotowanie posiłków obiadowych, dwudaniowych dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm) – w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym z terenu Miasta Redy.

Termin składania ofert 16.12.2013 godz. 12:00.

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Informacja prace remontowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. płac i księgowości w wymiarze I etatu.


Informacja o wynikach naboru


Od dnia 1 sierpnia 2014 r. dokonywana jest wymiana przedpłaconych karty bankomatowych Citi Banku na nowe karty Banku Millennium. Dotychczasowe karty tracą ważność z dniem 31 października 2014r.


dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY i ZASIŁKI RODZINNE na okres zasiłkowy 2014/2015


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie informuje, że od dnia 16.06.2014 r. Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeniesiona zostanie do Urzędu Miasta Redy ul Pucka 9.


Kierownic Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy — Referenta . Informacja o wynikach naboru


Z dniem 01.01.2014 roku nastąpi zmiana banku do obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  na BANK MILLENNIUM SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje:
 od 1 listopada 2013 r.  rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy – wnioski przyjmowane będą od 1 września 2013r.