PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2024

 

Gmina Miasto Reda otrzymała środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Miasto Reda będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie.

Źródłem finansowania Programu edycja 2024 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2024 rok. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Dofinansowanie zadania: 501.100,00 zł.

Cel programu i jego adresaci:

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rodzaj zadań:

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

Wymiar usługi asystenta:

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem. Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Ważne terminy:

Program będzie realizowany w 2024 r. Nabór wniosków od 02.04.2024r.

Nabór:

Szczegółowe informacje udziela Starszy Specjalista pracy socjalnej Magdalena Zaręba oraz Starszy pracownik socjalny Karolina Klebba w pokoju nr 3 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 58 678 58 65.

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Załączniku do pobrania: