Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Miasto Reda, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  • Wartość finansowania: 7 344,00 zł

 Uczestnicy Programu

Uczestnikiem Programu może być:

  • Dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • Osoba, posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Adresaci Programu

  • Program ten adresowany jest w pierwszej kolejności do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które stale przebywają w domu. tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
  • Przyznanie usług opieki wytchnieniowej może nastąpić również w odniesieniu do osób, które nie przebywają stale w domu, ale tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną uprzednio przez MOPS potrzeby osób niepełnosprawnych, które stale przebywają w domu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej

W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo w dostępie do usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, MOPS w Redzie zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

Formy realizacji Programu

Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego:

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze do 180 godzin w danym roku kalendarzowym łącznie dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników.

 Nabór

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. 7:30 do 15:30 lub pod nr telefonu 58 678 58 65.

 

WAŻNE!!! Ilość miejsc ograniczona!

karta zgłoszenia 2023

karta – skala FIM

oświadczenie wskazanie

Oświadczenie-wskazanie ow

RODO OW

KLAUZULA_RODO_OW_(DLA_MINISTRA)