Program „Opieka wytchnienowa” – edycja 2024

  Program „Opieka wytchnienowa” – edycja 2024

      Gmina Miasto Reda, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

CELEM PROGRAMU:

-jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

  • Wartość finansowania 33500,00 zł

 

UCZESTNICY PROGRAMU

Uczestnikiem Programu może być:

 

  • Dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • Osoba dorosła, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

 

ADRESACI PROGRAMU:

  • Program ten adresowany jest w pierwszej kolejności do członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno – wychowawczego czy internatu;
  • Przyznanie usług opieki wytchnieniowej może nastąpić również w odniesieniu do osób, które nie przebywają na stałe w domu, ale tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną uprzednio przez MOPS potrzeby osoby niepełnosprawnej.

PIERWSZEŃSTWO W KORZYSTANIU Z USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 

W przypadku dużej ilości liczby zgłoszeń pierwszeństwo w dostępie do usługi wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów( wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM,MOPS w Redzie zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

 

FORMY REALIZACJI PROGRAMU :

 

Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego:

 *w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze 240 godzin w danym roku kalendarzowym łącznie dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników.

 

NABÓR

 

Koordynatorami Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 są starszy pracownik socjalny Aleksandra Nienart oraz starszy pracownik socjalny Karolina Prusińska, którzy udzielają szczegółowych informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie przy ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek oraz środy do piątku w godzinach 7:30 – 11:00 oraz 14:00 do 14:30.

 

WAŻNE!!!

 

Ilość miejsc ograniczona.

        Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Załączniki: