Nabór uczestników do Klubu Senior+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,

ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior+. 

Uczestnikiem może zostać każdy mieszkaniec Gminy Miasto Reda

który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo. Klub oferuje różnorodne formy aktywności i integracji. W ramach działalności klubu zapewniony jest jeden ciepły posiłek dla uczestnika. Uczestnictwo w klubie jest dobrowolne i  nieodpłatne. 

Zapraszamy 

Deklarację uczestnictwa oraz załączniki, można pobrać w Klubie Senior+ oraz ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

Deklaracje można składać w dniach:

od  01.06 2023r. do 20.06.2023r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 533 397 780

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

Gmina Miasto Reda otrzymała środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Miasto Reda będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie. W 2023 roku przewidziano wsparcie asystenta osobistego osób niepełnosprawnych dla 3 osób.

Źródłem finansowania Programu edycja 2023 są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 rok. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Dofinansowanie zadania: 67 473,00 zł.

Cel programu i jego adresaci:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 

 1. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573
  z późn.zm.).

Rodzaj zadań:

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Wymiar usługi asystenta:

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem. Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Ważne terminy:

Program będzie realizowany w 2023 r.

Nabór:

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy socjalni w pokoju nr 3 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu 58 678 58 65.

UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

Załącznik_nr_7_do_Programu_AOON_JST

Załącznik_nr_8_do_Programu_AOON_JST(1)

Oświadczenie

Oświadczenie-wskazanie

Oświadczenie dot.wskazanego realizatora

RODO zał.13

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Miasto Reda, reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 • Wartość finansowania: 7 344,00 zł

 Uczestnicy Programu

Uczestnikiem Programu może być:

 • Dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Osoba, posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Adresaci Programu

 • Program ten adresowany jest w pierwszej kolejności do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które stale przebywają w domu. tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 • Przyznanie usług opieki wytchnieniowej może nastąpić również w odniesieniu do osób, które nie przebywają stale w domu, ale tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną uprzednio przez MOPS potrzeby osób niepełnosprawnych, które stale przebywają w domu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej

W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo w dostępie do usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, MOPS w Redzie zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

Formy realizacji Programu

Program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego:

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze do 180 godzin w danym roku kalendarzowym łącznie dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników.

 Nabór

Szczegółowe informacje udzielają pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie ul. Derdowskiego 25 w każdy poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. 7:30 do 15:30 lub pod nr telefonu 58 678 58 65.

 

WAŻNE!!! Ilość miejsc ograniczona!

karta zgłoszenia 2023

karta – skala FIM

oświadczenie wskazanie

Oświadczenie-wskazanie ow

RODO OW

KLAUZULA_RODO_OW_(DLA_MINISTRA)

Zapraszamy do współpracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie podejmie współpracę z psychologiem posiadającym doświadczenie umożliwiające prowadzenie grup wsparcia dla rodziców nastolatków w kryzysie.

Osoba do kontaktu: Patrycja Wyszecka tel. (58) 678-58-65, e-mail: mops@mopsreda.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy – Pracownika Socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Ogłoszenie o  naborze na wolne miejsce pracy –

Pracownika Socjalnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne miejsce pracy – pracownik socjalny.

Określenie stanowiska pracy pracownika socjalnego:

 1. umowa o pracę na czas określony
 2. wymiar czasu pracy – 1/1 etat
 3. miejsce pracy – teren miasta Redy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

 

Pobierz Ogłoszenie

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/210  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent / inspektor ds. księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Ogłoszenie o  naborze na  wolne stanowisko urzędnicze

Referent / inspektor ds. księgowości

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   – referent / inspektor ds. księgowości

 

 1. Określenie stanowiska :

1)  umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

2)  wymiar czasu pracy – 1/1 etat

3)  miejsce wykonywania pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie,  ul. Derdowskiego 25, 84-240  Reda

 

Pobierz Ogłoszenie

Szczegółowe informacje: https://bip.mops.reda.pl/dokumenty/208

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda