Dobry start 300 dla ucznia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną

– przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

– przez bankowość elektroniczną,

od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski do pobrania:  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, niezależnie od posiadanego dochodu, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia.

– przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w terminie od września do końca listopada rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo złożonego wniosku wraz z dokumentami.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  ul. Derdowskiego 25 pokój nr 1

od poniedziałku do  czwartku 7.30 – 15.30, w piątek 7.30 – 15.15