Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

 

dot. terminu składania wniosków o   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

„Rodzina 500 +” to  świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

–  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do  18 roku życia
– w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym faktycznie sprawują opiekę (zgodnie z wyrokiem sądu).

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Kryterium dochodowe

–  świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od  dochodu.

–  rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 500 zł jeśli jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne

Do wniosku należy dołączyć:

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązanych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2016r.;

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 roku,

– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

– odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc od podjęcia zatrudnienia);

-odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);

– inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

–    gdy rodzina ubiega się o 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, nie ma konieczności dołączania informacji o dochodach

 

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie

Derdowskiego 25   pok.  Nr 1  i  Nr 2

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

od 01 do 30 września 2017r. wnioski są przyjmowane :

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 7.30 do 15.30

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek                od 7.30 do 17.00

Piątek                    od 7.30 do 15.15

telefon  58 678 74 87  lub  58 678 58 65  wew. 40  lub  43

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie