OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zatrudni osobę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.), w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych wykonanie usługi nastąpi w soboty, niedziele i święta.  

Miejsce wykonywania pracy: w miejscu zamieszkania klienta – na terenie Miasta Redy.

Wymiar czasu pracy: 6-8 godzin dziennie.

Niezbędne wymagania:

Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym,
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 4. ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym,
 5. zakładzie rehabilitacji,
 6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 2. kształtowania nawyków celowej aktywności;
 3. prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Osoby fizyczne lub osoby prawne – posiadające działalność gospodarczą zainteresowane współpracą proszone są o złożenie następującej dokumentacji:

 1. uprawnienia, referencje osoby świadczącej usługi,
 2. dokument poświadczający wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych,

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych” w terminie do 10 lutego 2017 roku do godziny 15-tej.