Program Rodzina 500+

rodzina 500+

 Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 „Rodzina 500 +” to  świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. 

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych   zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub listownie pocztą).

Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie wychowawcze?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019r., rodzic dziecka, na które obecnie nie  pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostanie wypłacone świadczenie wychowawcze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

– Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

– Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

– Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

–  Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

– Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres  do dnia 31 maja 2021r.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019r.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia wychowawczego zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznanym świadczeniu wychowawczym przekazana zostanie na wskazany we wniosku adres e-meil.

 

Wzór wniosku o ustalenie prawa doświadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r. do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie
Derdowskiego 25   pok. Nr 1  

telefon  58 678 74 87  lub 58 678 58 65  wew. 40 lub 43
od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Małgorzata Klebba

Świadczenie „Dobry start”

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

dot. terminu składania wniosków o   świadczenie „Dobry start”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną 

– przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl 

– przez bankowość elektroniczną,

 od 1 sierpnia 2019r. drogą tradycyjną (papierową)

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019r.

Wnioski do pobrania:
https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Wniosek – Dobry Start

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje, niezależnie od posiadanego dochodu, raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia. 

– przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż  do 30 września. 

W przypadku wniosków złożonych w terminie od września do końca listopada rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo złożonego wniosku wraz z dokumentami.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie

Derdowskiego 25   pok. Nr 1 

telefon  58 678 74 87  lub 58 678 58 65  wew. 40 lub 43

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W REDZIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w dniu 07.06.2019r. zakończyła się realizacja projektu socjalnego pt. „WYJŚĆ Z UKRYCIA”, realizowanego z inicjatywy pracowników socjalnych Magdaleny Zaręba i Emilii Siudzińskiej w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego. Projekt socjalny skierowany był do mieszkańców miasta Redy borykających się z depresją. Spotkania odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie od 8 marca 2019r. do 7 czerwca 2019r.

Celem grupy wsparcia było działanie motywujące i wzmacniające dla jej członków. Przy wspólnym zrozumieniu wewnątrz grupy uczestnicy zbudowali odpowiednie wsparcie
i znaleźli siłę do walki z chorobą. Obecność i aktywne uczestnictwo w spotkaniach zbudowało poczucie przynależności do wspólnoty. Dało szansę na rozmowę, dyskusję, wymianę doświadczeń i własnych sposobów radzenia sobie w różnych sytuacjach. Odkrycie podobieństw pomiędzy uczestnikami zmniejszyło poczucie osamotnienia. Grupa wsparcia połączona z warsztatami manualnymi pomogła przepracować własne emocje, zaspokoić potrzebę kontaktu z innymi ludźmi i powrócić do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie planuje wznowić działanie grupy wsparcia dla mieszkańców miasta Redy od września 2019r. przy wsparciu psychologa w tut. Ośrodku.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zajęć manualnych prowadzonych przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018

 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25

w dniu 27.05.2019r. w godzinach 10:00 do 12:00 odbędą się warsztaty ekonomiczne, pt.: „Jak oszczędzać pieniądze.”

 

Na warsztaty zapraszamy osoby zakwalifikowane, które otrzymały zaproszenie z MOPS w Redzie

Konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj”

Zachęć jak najwięcej osób do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Weź udział w konkursie i wygraj dwa miesiące podróży po Europie z osobą towarzyszącą lub wycieczkę ze znajomymi do Brukseli!

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot organizuje konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj” mający na celu zwiększenie frekwencji w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ideą konkursu jest spowodowanie zainteresowania młodych osób oraz ich rodzin i otoczenia udziałem w wyborach, zachęcenie do twórczej interpretacji znaczenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz pokazania korzyści wynikających z funkcjonowania we Wspólnocie Europejskiej – zarówno w małych gminach, jak i dużych miastach.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Akcję promującą udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zrealizować do 26 maja br.   

Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być:

  • kampania w mediach społecznościowych;

lub

  • akcja przeprowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.

Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:

  • jako osoba indywidualna, w wieku 18 do 21 lat;
  • jako zespół złożony z 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.

Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody:

  • W kategorii “inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną”

– 3 równorzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów Interrail dla laureata/ laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości 5000,00 zł.

  • W kategorii “inicjatywa przygotowana przez zespół “

– 6 równorzędnych nagród w postaci 2 dniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego

  • Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy- zwiedzanie Parlamentu RP.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.wezzaglosuj.pl lub na portalu społecznościowym www.facebook.com/wezzaglosuj. Zasady i warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie. Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 maja  2019 r.

 

 

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST