Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2016

w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Gniewowska 33 w Redzie

w dniu 11.04.2017r. w godzinach od 8:30 do 15:15

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w  Redzie.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie zatrudni osobę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn.zm.), w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych wykonanie usługi nastąpi w soboty, niedziele i święta.  

Miejsce wykonywania pracy: w miejscu zamieszkania klienta – na terenie Miasta Redy.

Wymiar czasu pracy: 6-8 godzin dziennie.

Niezbędne wymagania:

Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym,
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 4. ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym,
 5. zakładzie rehabilitacji,
 6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie:

 1. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 2. kształtowania nawyków celowej aktywności;
 3. prowadzenia treningów zachowań społecznych.

Osoby fizyczne lub osoby prawne – posiadające działalność gospodarczą zainteresowane współpracą proszone są o złożenie następującej dokumentacji:

 1. uprawnienia, referencje osoby świadczącej usługi,
 2. dokument poświadczający wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności oraz prowadzenia treningów zachowań społecznych,

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25 z dopiskiem na kopercie: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych” w terminie do 10 lutego 2017 roku do godziny 15-tej.

Ogłoszenie o  naborze na  stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczenia wychowawczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referenta ds. świadczenia wychowawczego

 I Określenie stanowiska:

   1)  umowa o pracę na czas określony.

   2)  wymiar czasu pracy – pełen etat.

 1.  Podstawowe wymagania:

      1)  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej  

           lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych  

           lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na

           terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

     2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

     3)   niekaralność za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     4)   wykształcenie wyższe w zakresie prawa administracji lub nauk społecznych,

     5)   znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz  ustaw:             

           – ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z

2016 r. poz. 195 ze zm.)

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r.  

   poz. 1518 ze zm.)

– ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(Dz. U. z 2014r. poz. 567)

– ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 (Dz. U z 2016r. poz. 169)

– ustawy z dnia 7 września 2007  r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów    

  (Dz. U. z 2016 r. poz.169)

– ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”   

 (Dz. U. z 2016r. poz. 1860)

      6)  wiedza w zakresie przypisanych do stanowiska zadań,

      7)  doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach   

           organizacyjnych samorządu terytorialnego,

      8)  odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

      9)   biegła znajomość programów komputerowych Microsoft Office.

II Wymagania dodatkowe :

 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach    

organizacyjnych samorządu terytorialnego,

 2) znajomość obsługi komputera,

 3) umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

 4) umiejętność prowadzenia pracy z klientem trudnym,

 5) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, zdyscyplinowanie,

     odpowiedzialność  oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 6) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność,

 7) odporność na sytuacje stresowe,

 8) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami

 9) umiejętność pracy w zespole.

III.  Do zakresu zadań referenta ds. świadczenia wychowawczego należeć będzie                             

       w szczególności:

 1. Przyjmowanie, rejestrowanie, weryfikacja wniosków dotyczących:

      – świadczenia wychowawczego

 1. prowadzenia postępowania przyznającego świadczenia:

     –  weryfikacja dokumentów

     – przygotowanie wezwań w celu uzupełnienia dokumentów, wniosków itp.

     – wyliczanie kryterium dochodowego

     – wprowadzenie wniosku do systemu SYGNITY

     – opracowanie projektów decyzji

     – wydanie decyzji dot. świadczenia wychowawczego

 1. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami:

   – prowadzenie rejestru wniosku

   – zakładanie teczek świadczeniobiorców

   – zakładanie spisu spraw

   – sporządzanie metryk

 1. obsługa systemu teleinformatycznego – Emp@tia
 2. tworzenie list wypłat świadczenia wychowawczego
 1. wydawanie zaświadczeń
 2. prowadzenie korespondencji z innymi Organami,

– odpowiedź na zapytania

– przesyłanie wniosków do organów właściwych, Urzędów Marszałkowskich

 1. przygotowanie i przekazanie  dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 2. przygotowanie  planów i prowadzenie sprawozdawczości gminnej w sprawie świadczenia wychowawczego
 3. prowadzenie postępowań w/s nienależnie pobranych świadczeń
 4. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych
 5. w razie nieobecności zastępowanie współpracowników
 6. wykonywanie innych poleceń Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

 

IV. Od osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko referenta wymagane są następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę : 01 luty  2017 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie lub przesłać pocztą na adres: 84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25                z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych.”   w terminie do 20 stycznia 2017 roku do godziny 15-tej.

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 678 58 65.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Redzie               

Małgorzata Klebba