Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

 

dot. terminu składania wniosków o   ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

„Rodzina 500 +” to  świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

–  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do  18 roku życia
– w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym faktycznie sprawują opiekę (zgodnie z wyrokiem sądu).

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Kryterium dochodowe

–  świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od  dochodu.

–  rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 500 zł jeśli jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne

Do wniosku należy dołączyć:

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązanych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2016r.;

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 roku,

– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

– odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc od podjęcia zatrudnienia);

-odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);

– inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

–    gdy rodzina ubiega się o 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, nie ma konieczności dołączania informacji o dochodach

 

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie

Derdowskiego 25   pok.  Nr 1  i  Nr 2

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

od 01 do 30 września 2017r. wnioski są przyjmowane :

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 7.30 do 15.30

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek                od 7.30 do 17.00

Piątek                    od 7.30 do 15.15

telefon  58 678 74 87  lub  58 678 58 65  wew. 40  lub  43

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

 

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

dotycząca zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego

na okres zasiłkowy 2017/2018

Wnioski:

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018r.  

o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, na nowy okres zasiłkowy 2017/2018r.  

będzie można składać od 1 sierpnia 2017r.

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie, ul. Derdowskiego 25.

Wnioski dostępne będą  od 1 sierpnia 2017r.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

Informacja

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

 

dot. terminu składania wniosków o FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres zasiłkowy 2017/2018

 

Okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczyna się od 1 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku.

Wnioski o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r. Wniosek o świadczenia z FA składa uprawniona osoba pełnoletnia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciel ustawowy.

 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (do każdej kserokopii należy przedstawić oryginał do wglądu):

 

 • prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • uprawomocniony wyrok o rozwodzie bądź separacji;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2016r.;
 • zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

 

 • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 roku,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym;
 • odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc podjęcia zatrudnienia);
 • odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);
 • upoważnienie osoby pełnoletniej udzielone rodzicowi o złożenie wniosku w jej imieniu;
 • inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej;

 

Wnioski należy składać w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Redzie

Derdowskiego 25   pok.  Nr 1  i  Nr 2

od poniedziałku do czwartku  w godz. od 7.30 do 15.30

piątek  w godz. od 7.30 do 15.15

od 01 do 30 września 2017r. wnioski są przyjmowane :

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 7.30 do 15.30

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek od 7.30 do 17.00

Piątek od 7.30 do 15.15

telefon  58 678 74 87  lub  58 678 58 65  wew. 40  lub  43

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebba

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Jesteś ofiarą przemocy domowej?
Nie radzisz sobie z codziennością?
Potrzebujesz pomocy?
Byłeś świadkiem przemocy?      

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie
został uruchomiony Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać niezbędną pomoc
w pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr telefonu

58 678 58 65

w godz. 1530-1630 w każdy czwartek

w okresie od 06 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Dyżur pełni specjalista pracy socjalnej Emilia Kubiaczyk

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane mogą również uzyskać pomoc w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Projekt realizowany przez specjalistę pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie  
w ramach specjalizacji II stopnia pracy socjalnej z osobami i rodzinami z problemem przemocy.

KONTAKT:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda
Specjalista pracy socjalnej: Emilia Kubiaczyk
tel. 537 777 753

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2016

w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Gniewowska 33 w Redzie

w dniu 11.04.2017r. w godzinach od 8:30 do 15:15

będą rozprowadzane artykuły spożywcze.

Produkty żywnościowe odbierać mogą osoby zakwalifikowane do programu, które otrzymały pisemną informację z MOPS w  Redzie.