Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Szanowni Państwo, w związku z prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara poniżej zamieszczamy poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ .
Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogą tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

 

KOMUNIKAT

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) urzędy oraz jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym mają wykonywać je „w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów”.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus), informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie  pracuje w trybie wewnętrznym do odwołania.

 

Mieszkańcy proszeni są o załatwianie spraw:

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) – pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie 58 678 58 65, 58 678 74 87
 • drogą elektroniczną: mops@mopsreda.pl, przez portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
 • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Derdowskiego 25 84-240 Reda
 • poprzez wcześniejsze umówienie się telefonicznie z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie – umówieni klienci mający zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697). Zaleca się nadto korzystanie z jednorazowych rękawiczek i własnych długopisów.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie dokładają wszelkich starań, aby pomimo stanu epidemii załatwiać wszystkie sprawy w możliwie najkrótszym terminie.

W sprawach bardzo pilnych, po uprzednim umówieniu się telefonicznie!

O zmianach będziemy informować na stronie www.mopsreda.pl

Informacja

o możliwości skorzystania z programu dla osób niepełnosprawnych, które z powodu zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną utraciły możliwość korzystania z prowadzonych w tychże placówkach zajęciach.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00). 

Ze świadczenia skorzystać mogą:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda

ZMIEŃ
KONTRAST